நாசிக் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

நாசிக் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

நாசிக் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அஹ்மத்நகர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
தமன் 29 ஜனவரி 2022 49,110
துலே 29 ஜனவரி 2022 49,030
கிரேட்டர் மும்பை 29 ஜனவரி 2022 49,030
மும்பை 29 ஜனவரி 2022 49,030
நாசிக் 29 ஜனவரி 2022 49,030
நவ்சாரி 29 ஜனவரி 2022 49,100
பால்கர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
சில்வாசா 29 ஜனவரி 2022 49,110
டாப்பி 29 ஜனவரி 2022 49,100
தானே 29 ஜனவரி 2022 49,030
டாங்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 49,100
வல்சாத் 29 ஜனவரி 2022 49,100
நாசிக் : தங்க விலை

நாசிக் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அஹ்மத்நகர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
தமன் 29 ஜனவரி 2022 63,490
துலே 29 ஜனவரி 2022 63,400
கிரேட்டர் மும்பை 29 ஜனவரி 2022 63,400
மும்பை 29 ஜனவரி 2022 63,400
நாசிக் 29 ஜனவரி 2022 63,400
நவ்சாரி 29 ஜனவரி 2022 63,480
பால்கர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
சில்வாசா 29 ஜனவரி 2022 63,490
டாப்பி 29 ஜனவரி 2022 63,480
தானே 29 ஜனவரி 2022 63,400
டாங்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 63,480
வல்சாத் 29 ஜனவரி 2022 63,480
நாசிக் : வெள்ளி விலை