நெல்லூர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

நெல்லூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

நெல்லூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சென்னை 23 ஜனவரி 2022 49,650
கடப்பா 23 ஜனவரி 2022 49,590
நெல்லூர் 23 ஜனவரி 2022 49,590
பிரகாரம் 23 ஜனவரி 2022 49,590
திருவள்ளூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
நெல்லூர் : தங்க விலை

நெல்லூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சென்னை 23 ஜனவரி 2022 67,100
கடப்பா 23 ஜனவரி 2022 67,010
நெல்லூர் 23 ஜனவரி 2022 67,010
பிரகாரம் 23 ஜனவரி 2022 67,010
திருவள்ளூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
நெல்லூர் : வெள்ளி விலை