பனாஜி : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பனாஜி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பனாஜி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பெல்காம் 23 ஜனவரி 2022 49,550
தர்வாட் 23 ஜனவரி 2022 49,550
கோலாப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
மார்காவ் 23 ஜனவரி 2022 49,530
பனாஜி 23 ஜனவரி 2022 49,530
சிந்துதுர்க் 23 ஜனவரி 2022 49,510
உத்தர கன்னட் 23 ஜனவரி 2022 49,550
பனாஜி : தங்க விலை

பனாஜி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பெல்காம் 23 ஜனவரி 2022 66,960
தர்வாட் 23 ஜனவரி 2022 66,960
கோலாப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
மார்காவ் 23 ஜனவரி 2022 66,930
பனாஜி 23 ஜனவரி 2022 66,930
சிந்துதுர்க் 23 ஜனவரி 2022 66,910
உத்தர கன்னட் 23 ஜனவரி 2022 66,960
பனாஜி : வெள்ளி விலை