பானிபட் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பானிபட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பானிபட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்பாலா 23 ஜனவரி 2022 49,500
அம்ரோஹா 23 ஜனவரி 2022 49,530
பாக்பத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
பிவானி 23 ஜனவரி 2022 49,500
பிஜ்னோர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
புலந்த்ஷாஹர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சண்டிகர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
சர்கி தாத்ரி 23 ஜனவரி 2022 49,500
சிவில் கோடுகள் 23 ஜனவரி 2022 49,430
பாதுகாப்பு காலனி 23 ஜனவரி 2022 49,430
டெஹ்ராடூன் 23 ஜனவரி 2022 49,540
துவாரகா 23 ஜனவரி 2022 49,430
ஃபரிதாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ஃபதேஹாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 23 ஜனவரி 2022 49,510
க ut தம் புத் நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
காசியாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
குர்கான் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ஹப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஹரித்வார் 23 ஜனவரி 2022 49,540
ஹிசார் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ஜஜ்ஜர் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ஜிண்ட் 23 ஜனவரி 2022 49,500
கைதால் 23 ஜனவரி 2022 49,500
கர்னல் 23 ஜனவரி 2022 49,500
குருக்ஷேத்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,500
மகேந்திரகர் 23 ஜனவரி 2022 49,500
மீரட் 23 ஜனவரி 2022 49,530
மேவாட் 23 ஜனவரி 2022 49,500
முசாபர்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
நரேலா 23 ஜனவரி 2022 49,430
புது தில்லி 23 ஜனவரி 2022 49,430
பல்வால் 23 ஜனவரி 2022 49,500
பஞ்ச்குலா 23 ஜனவரி 2022 49,500
பானிபட் 23 ஜனவரி 2022 49,500
பாட்டியாலா 23 ஜனவரி 2022 49,510
ப்ரீத் விஹார் 23 ஜனவரி 2022 49,430
ராஜோரி தோட்டம் 23 ஜனவரி 2022 49,430
ரேவாரி 23 ஜனவரி 2022 49,500
ரோகினி 23 ஜனவரி 2022 49,430
ரோஹ்தக் 23 ஜனவரி 2022 49,500
சஹரன்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சாகேத் 23 ஜனவரி 2022 49,430
சங்ரூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
சாஸ் நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஷாஹ்தாரா 23 ஜனவரி 2022 49,430
ஷாம்லி 23 ஜனவரி 2022 49,530
சிர்ம ur ர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சோனிபட் 23 ஜனவரி 2022 49,500
யமுனா விஹார் 23 ஜனவரி 2022 49,430
யமுனநகர் 23 ஜனவரி 2022 49,500
பானிபட் : தங்க விலை

பானிபட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்பாலா 23 ஜனவரி 2022 66,890
அம்ரோஹா 23 ஜனவரி 2022 66,930
பாக்பத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
பிவானி 23 ஜனவரி 2022 66,890
பிஜ்னோர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
புலந்த்ஷாஹர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சண்டிகர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
சர்கி தாத்ரி 23 ஜனவரி 2022 66,890
சிவில் கோடுகள் 23 ஜனவரி 2022 66,800
பாதுகாப்பு காலனி 23 ஜனவரி 2022 66,800
டெஹ்ராடூன் 23 ஜனவரி 2022 66,950
துவாரகா 23 ஜனவரி 2022 66,800
ஃபரிதாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஃபதேஹாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 23 ஜனவரி 2022 66,910
க ut தம் புத் நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
காசியாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
குர்கான் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஹப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஹரித்வார் 23 ஜனவரி 2022 66,950
ஹிசார் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஜஜ்ஜர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஜிண்ட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
கைதால் 23 ஜனவரி 2022 66,890
கர்னல் 23 ஜனவரி 2022 66,890
குருக்ஷேத்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,890
மகேந்திரகர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
மீரட் 23 ஜனவரி 2022 66,930
மேவாட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
முசாபர்நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
நரேலா 23 ஜனவரி 2022 66,800
புது தில்லி 23 ஜனவரி 2022 66,800
பல்வால் 23 ஜனவரி 2022 66,890
பஞ்ச்குலா 23 ஜனவரி 2022 66,890
பானிபட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
பாட்டியாலா 23 ஜனவரி 2022 66,910
ப்ரீத் விஹார் 23 ஜனவரி 2022 66,800
ராஜோரி தோட்டம் 23 ஜனவரி 2022 66,800
ரேவாரி 23 ஜனவரி 2022 66,890
ரோகினி 23 ஜனவரி 2022 66,800
ரோஹ்தக் 23 ஜனவரி 2022 66,890
சஹரன்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சாகேத் 23 ஜனவரி 2022 66,800
சங்ரூர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
சாஸ் நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஷாஹ்தாரா 23 ஜனவரி 2022 66,800
ஷாம்லி 23 ஜனவரி 2022 66,930
சிர்ம ur ர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சோனிபட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
யமுனா விஹார் 23 ஜனவரி 2022 66,800
யமுனநகர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
பானிபட் : வெள்ளி விலை