ப ri ரி : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ப ri ரி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ப ri ரி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல்மோரா 23 ஜனவரி 2022 49,540
அம்ரோஹா 23 ஜனவரி 2022 49,530
பாகேஷ்வர் 23 ஜனவரி 2022 49,540
பிஜ்னோர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சாமோலி 23 ஜனவரி 2022 49,540
சம்பாவத் 23 ஜனவரி 2022 49,540
டெஹ்ராடூன் 23 ஜனவரி 2022 49,540
ஹரித்வார் 23 ஜனவரி 2022 49,540
மொராதாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
முசாபர்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
நைனிடால் 23 ஜனவரி 2022 49,540
ப ri ரி 23 ஜனவரி 2022 49,540
பித்தோராகர் 23 ஜனவரி 2022 49,540
ராம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ருத்ரபிரயாக் 23 ஜனவரி 2022 49,540
சஹரன்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஷாம்லி 23 ஜனவரி 2022 49,530
சிர்ம ur ர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
தெஹ்ரி கர்வால் 23 ஜனவரி 2022 49,540
உதம் சிங் நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,540
உத்தர்காஷி 23 ஜனவரி 2022 49,540
யமுனநகர் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ப ri ரி : தங்க விலை

ப ri ரி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல்மோரா 23 ஜனவரி 2022 66,950
அம்ரோஹா 23 ஜனவரி 2022 66,930
பாகேஷ்வர் 23 ஜனவரி 2022 66,950
பிஜ்னோர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சாமோலி 23 ஜனவரி 2022 66,950
சம்பாவத் 23 ஜனவரி 2022 66,950
டெஹ்ராடூன் 23 ஜனவரி 2022 66,950
ஹரித்வார் 23 ஜனவரி 2022 66,950
மொராதாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
முசாபர்நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
நைனிடால் 23 ஜனவரி 2022 66,950
ப ri ரி 23 ஜனவரி 2022 66,950
பித்தோராகர் 23 ஜனவரி 2022 66,950
ராம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ருத்ரபிரயாக் 23 ஜனவரி 2022 66,950
சஹரன்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஷாம்லி 23 ஜனவரி 2022 66,930
சிர்ம ur ர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
தெஹ்ரி கர்வால் 23 ஜனவரி 2022 66,950
உதம் சிங் நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,950
உத்தர்காஷி 23 ஜனவரி 2022 66,950
யமுனநகர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ப ri ரி : வெள்ளி விலை