பெடப்பள்ளி : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பெடப்பள்ளி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பெடப்பள்ளி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,590
பிஜாப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
சந்திரபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
கட்சிரோலி 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஜாகிடியல் 23 ஜனவரி 2022 49,590
ஜங்கான் 23 ஜனவரி 2022 49,590
ஜெயசங்கர் பூபல்பா 23 ஜனவரி 2022 49,590
கமரெட்டி 23 ஜனவரி 2022 49,590
கரீம் நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,590
கொம்ராம் பீம் ஆசிபாபா 23 ஜனவரி 2022 49,590
மகாபூபாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,590
மன்சேரியல் 23 ஜனவரி 2022 49,590
மேடக் 23 ஜனவரி 2022 49,590
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி 23 ஜனவரி 2022 49,590
நல்கொண்டா 23 ஜனவரி 2022 49,590
நிர்மல் 23 ஜனவரி 2022 49,590
நிஜாமாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,590
பெடப்பள்ளி 23 ஜனவரி 2022 49,590
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 23 ஜனவரி 2022 49,590
சித்திப்பேட்டை 23 ஜனவரி 2022 49,590
வாரங்கல் 23 ஜனவரி 2022 49,590
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 23 ஜனவரி 2022 49,590
யாதத்ரி புவனகிரி 23 ஜனவரி 2022 49,590
பெடப்பள்ளி : தங்க விலை

பெடப்பள்ளி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 23 ஜனவரி 2022 67,010
பிஜாப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
சந்திரபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
கட்சிரோலி 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஜாகிடியல் 23 ஜனவரி 2022 67,010
ஜங்கான் 23 ஜனவரி 2022 67,010
ஜெயசங்கர் பூபல்பா 23 ஜனவரி 2022 67,010
கமரெட்டி 23 ஜனவரி 2022 67,010
கரீம் நகர் 23 ஜனவரி 2022 67,010
கொம்ராம் பீம் ஆசிபாபா 23 ஜனவரி 2022 67,010
மகாபூபாபாத் 23 ஜனவரி 2022 67,010
மன்சேரியல் 23 ஜனவரி 2022 67,010
மேடக் 23 ஜனவரி 2022 67,010
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி 23 ஜனவரி 2022 67,010
நல்கொண்டா 23 ஜனவரி 2022 67,010
நிர்மல் 23 ஜனவரி 2022 67,010
நிஜாமாபாத் 23 ஜனவரி 2022 67,010
பெடப்பள்ளி 23 ஜனவரி 2022 67,010
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 23 ஜனவரி 2022 67,010
சித்திப்பேட்டை 23 ஜனவரி 2022 67,010
வாரங்கல் 23 ஜனவரி 2022 67,010
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 23 ஜனவரி 2022 67,010
யாதத்ரி புவனகிரி 23 ஜனவரி 2022 67,010
பெடப்பள்ளி : வெள்ளி விலை