போர்ட் பிளேர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

போர்ட் பிளேர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

போர்ட் பிளேர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
நிக்கோபார் 23 ஜனவரி 2022 49,990
போர்ட் பிளேர் 23 ஜனவரி 2022 49,990
போர்ட் பிளேர் : தங்க விலை

போர்ட் பிளேர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
நிக்கோபார் 23 ஜனவரி 2022 67,550
போர்ட் பிளேர் 23 ஜனவரி 2022 67,550
போர்ட் பிளேர் : வெள்ளி விலை