பிரகாரம் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பிரகாரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பிரகாரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
குண்டூர் 23 ஜனவரி 2022 49,590
கடப்பா 23 ஜனவரி 2022 49,590
நெல்லூர் 23 ஜனவரி 2022 49,590
பிரகாரம் 23 ஜனவரி 2022 49,590
பிரகாரம் : தங்க விலை

பிரகாரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
குண்டூர் 23 ஜனவரி 2022 67,010
கடப்பா 23 ஜனவரி 2022 67,010
நெல்லூர் 23 ஜனவரி 2022 67,010
பிரகாரம் 23 ஜனவரி 2022 67,010
பிரகாரம் : வெள்ளி விலை