ராய்ப்பூர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ராய்ப்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ராய்ப்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாலகாட் 23 ஜனவரி 2022 49,560
பலோடா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பலோடா பஜார் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பெமேதரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பிலாஸ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
தம்தாரி 23 ஜனவரி 2022 49,490
துர்க் 23 ஜனவரி 2022 49,490
காரியாபந்த் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கோண்டியா 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஜஞ்ச்கீர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
காங்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
காவர்தா 23 ஜனவரி 2022 49,490
மகாசமுண்ட் 23 ஜனவரி 2022 49,490
முங்கேலி 23 ஜனவரி 2022 49,490
நுவபர்ஹா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ராய்ப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ராஜ்நந்த்கான் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ராய்ப்பூர் : தங்க விலை

ராய்ப்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாலகாட் 23 ஜனவரி 2022 66,980
பலோடா 23 ஜனவரி 2022 66,890
பலோடா பஜார் 23 ஜனவரி 2022 66,890
பெமேதரா 23 ஜனவரி 2022 66,890
பிலாஸ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
தம்தாரி 23 ஜனவரி 2022 66,890
துர்க் 23 ஜனவரி 2022 66,890
காரியாபந்த் 23 ஜனவரி 2022 66,890
கோண்டியா 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஜஞ்ச்கீர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
காங்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
காவர்தா 23 ஜனவரி 2022 66,890
மகாசமுண்ட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
முங்கேலி 23 ஜனவரி 2022 66,890
நுவபர்ஹா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ராய்ப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ராஜ்நந்த்கான் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ராய்ப்பூர் : வெள்ளி விலை