ராஜ்சமந்த் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ராஜ்சமந்த் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ராஜ்சமந்த் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆரவல்லி 23 ஜனவரி 2022 49,580
பில்வாரா 23 ஜனவரி 2022 49,510
சித்தர்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
துங்கர்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஜோத்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
நீமுச் 23 ஜனவரி 2022 49,560
பாலி 23 ஜனவரி 2022 49,510
பிரதாப்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ராஜ்சமந்த் 23 ஜனவரி 2022 49,510
சிரோஹி 23 ஜனவரி 2022 49,510
உதய்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ராஜ்சமந்த் : தங்க விலை

ராஜ்சமந்த் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆரவல்லி 23 ஜனவரி 2022 67,000
பில்வாரா 23 ஜனவரி 2022 66,900
சித்தர்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
துங்கர்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
ஜோத்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
நீமுச் 23 ஜனவரி 2022 66,980
பாலி 23 ஜனவரி 2022 66,900
பிரதாப்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
ராஜ்சமந்த் 23 ஜனவரி 2022 66,900
சிரோஹி 23 ஜனவரி 2022 66,900
உதய்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
ராஜ்சமந்த் : வெள்ளி விலை