ராம்கர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ராம்கர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ராம்கர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பொக்காரோ 23 ஜனவரி 2022 49,530
சத்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,530
தியோகர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
தன்பாத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
கயா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கிரிடிஹ் 23 ஜனவரி 2022 49,530
கும்லா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஹசாரிபாக் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜம்தாரா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜமுய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
குந்தி 23 ஜனவரி 2022 49,530
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 49,530
லதேஹர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
லோஹர்டாகா 23 ஜனவரி 2022 49,530
நவாடா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பாலமாவு 23 ஜனவரி 2022 49,530
புருலியா 23 ஜனவரி 2022 49,450
ராம்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ராஞ்சி 23 ஜனவரி 2022 49,530
சரிகேலா கரசவன் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சிம்டேகா 23 ஜனவரி 2022 49,530
மேற்கு சிங்பும் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ராம்கர் : தங்க விலை

ராம்கர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பொக்காரோ 23 ஜனவரி 2022 66,930
சத்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,930
தியோகர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
தன்பாத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
கயா 23 ஜனவரி 2022 66,880
கிரிடிஹ் 23 ஜனவரி 2022 66,930
கும்லா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஹசாரிபாக் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜம்தாரா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜமுய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
குந்தி 23 ஜனவரி 2022 66,930
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 66,930
லதேஹர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
லோஹர்டாகா 23 ஜனவரி 2022 66,930
நவாடா 23 ஜனவரி 2022 66,880
பாலமாவு 23 ஜனவரி 2022 66,930
புருலியா 23 ஜனவரி 2022 66,830
ராம்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ராஞ்சி 23 ஜனவரி 2022 66,930
சரிகேலா கரசவன் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சிம்டேகா 23 ஜனவரி 2022 66,930
மேற்கு சிங்பும் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ராம்கர் : வெள்ளி விலை