ராஞ்சி : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ராஞ்சி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ராஞ்சி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பொக்காரோ 23 ஜனவரி 2022 49,530
சத்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,530
தன்பாத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
கிழக்கு சிங்பும் 23 ஜனவரி 2022 49,530
கிரிடிஹ் 23 ஜனவரி 2022 49,530
கும்லா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஹசாரிபாக் 23 ஜனவரி 2022 49,530
குந்தி 23 ஜனவரி 2022 49,530
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 49,530
லதேஹர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
லோஹர்டாகா 23 ஜனவரி 2022 49,530
பாலமாவு 23 ஜனவரி 2022 49,530
புருலியா 23 ஜனவரி 2022 49,450
ராம்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ராஞ்சி 23 ஜனவரி 2022 49,530
சரிகேலா கரசவன் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சிம்டேகா 23 ஜனவரி 2022 49,530
மேற்கு சிங்பும் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ராஞ்சி : தங்க விலை

ராஞ்சி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பொக்காரோ 23 ஜனவரி 2022 66,930
சத்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,930
தன்பாத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
கிழக்கு சிங்பும் 23 ஜனவரி 2022 66,930
கிரிடிஹ் 23 ஜனவரி 2022 66,930
கும்லா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஹசாரிபாக் 23 ஜனவரி 2022 66,930
குந்தி 23 ஜனவரி 2022 66,930
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 66,930
லதேஹர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
லோஹர்டாகா 23 ஜனவரி 2022 66,930
பாலமாவு 23 ஜனவரி 2022 66,930
புருலியா 23 ஜனவரி 2022 66,830
ராம்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ராஞ்சி 23 ஜனவரி 2022 66,930
சரிகேலா கரசவன் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சிம்டேகா 23 ஜனவரி 2022 66,930
மேற்கு சிங்பும் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ராஞ்சி : வெள்ளி விலை