ரங்கரெட்டி : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ரங்கரெட்டி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ரங்கரெட்டி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிதர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
குல்பர்கா 23 ஜனவரி 2022 49,550
ஹைதராபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,590
ஜங்கான் 23 ஜனவரி 2022 49,590
கமரெட்டி 23 ஜனவரி 2022 49,590
மேடக் 23 ஜனவரி 2022 49,590
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி 23 ஜனவரி 2022 49,590
மெஹாபுப்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,590
நாகர்கர்னூல் 23 ஜனவரி 2022 49,590
நல்கொண்டா 23 ஜனவரி 2022 49,590
நிஜாமாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,590
ரைச்சூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 23 ஜனவரி 2022 49,590
ரங்கரெட்டி 23 ஜனவரி 2022 49,590
சங்கரெட்டி 23 ஜனவரி 2022 49,590
சித்திப்பேட்டை 23 ஜனவரி 2022 49,590
விகராபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,590
வனபர்த்தி 23 ஜனவரி 2022 49,590
யாதத்ரி புவனகிரி 23 ஜனவரி 2022 49,590
யத்கீர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
ரங்கரெட்டி : தங்க விலை

ரங்கரெட்டி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிதர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
குல்பர்கா 23 ஜனவரி 2022 66,960
ஹைதராபாத் 23 ஜனவரி 2022 67,010
ஜங்கான் 23 ஜனவரி 2022 67,010
கமரெட்டி 23 ஜனவரி 2022 67,010
மேடக் 23 ஜனவரி 2022 67,010
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி 23 ஜனவரி 2022 67,010
மெஹாபுப்நகர் 23 ஜனவரி 2022 67,010
நாகர்கர்னூல் 23 ஜனவரி 2022 67,010
நல்கொண்டா 23 ஜனவரி 2022 67,010
நிஜாமாபாத் 23 ஜனவரி 2022 67,010
ரைச்சூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 23 ஜனவரி 2022 67,010
ரங்கரெட்டி 23 ஜனவரி 2022 67,010
சங்கரெட்டி 23 ஜனவரி 2022 67,010
சித்திப்பேட்டை 23 ஜனவரி 2022 67,010
விகராபாத் 23 ஜனவரி 2022 67,010
வனபர்த்தி 23 ஜனவரி 2022 67,010
யாதத்ரி புவனகிரி 23 ஜனவரி 2022 67,010
யத்கீர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
ரங்கரெட்டி : வெள்ளி விலை