ராயகடா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ராயகடா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ராயகடா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
கஜபதி 23 ஜனவரி 2022 49,530
கஞ்சம் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜகதல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கலஹந்தி 23 ஜனவரி 2022 49,530
காந்தமல் 23 ஜனவரி 2022 49,530
கோராபுட் 23 ஜனவரி 2022 49,530
நபரங்கபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ராயகடா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஸ்ரீகாகுளம் 23 ஜனவரி 2022 49,590
விஜயநகரம் 23 ஜனவரி 2022 49,590
ராயகடா : தங்க விலை

ராயகடா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
கஜபதி 23 ஜனவரி 2022 66,930
கஞ்சம் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜகதல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
கலஹந்தி 23 ஜனவரி 2022 66,930
காந்தமல் 23 ஜனவரி 2022 66,930
கோராபுட் 23 ஜனவரி 2022 66,930
நபரங்கபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ராயகடா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஸ்ரீகாகுளம் 23 ஜனவரி 2022 67,010
விஜயநகரம் 23 ஜனவரி 2022 67,010
ராயகடா : வெள்ளி விலை