ரேவா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ரேவா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ரேவா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலகாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,050
பண்டா 29 ஜனவரி 2022 49,050
சித்ரகுட் 29 ஜனவரி 2022 49,050
கட்னி 29 ஜனவரி 2022 49,080
க aus சாம்பி 29 ஜனவரி 2022 49,050
மிர்சாபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
பன்னா 29 ஜனவரி 2022 49,080
ரேவா 29 ஜனவரி 2022 49,080
சத்னா 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஷாஹ்தோல் 29 ஜனவரி 2022 49,080
சிதி 29 ஜனவரி 2022 49,080
சிங்க்ராலி 29 ஜனவரி 2022 49,080
உமரியா 29 ஜனவரி 2022 49,080
ரேவா : தங்க விலை

ரேவா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலகாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,410
பண்டா 29 ஜனவரி 2022 63,410
சித்ரகுட் 29 ஜனவரி 2022 63,410
கட்னி 29 ஜனவரி 2022 63,460
க aus சாம்பி 29 ஜனவரி 2022 63,410
மிர்சாபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
பன்னா 29 ஜனவரி 2022 63,460
ரேவா 29 ஜனவரி 2022 63,460
சத்னா 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஷாஹ்தோல் 29 ஜனவரி 2022 63,460
சிதி 29 ஜனவரி 2022 63,460
சிங்க்ராலி 29 ஜனவரி 2022 63,460
உமரியா 29 ஜனவரி 2022 63,460
ரேவா : வெள்ளி விலை