சஹரன்பூர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சஹரன்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சஹரன்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்பாலா 23 ஜனவரி 2022 49,500
அம்ரோஹா 23 ஜனவரி 2022 49,530
பாக்பத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
பிஜ்னோர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சண்டிகர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
சிவில் கோடுகள் 23 ஜனவரி 2022 49,430
பாதுகாப்பு காலனி 23 ஜனவரி 2022 49,430
டெஹ்ராடூன் 23 ஜனவரி 2022 49,540
துவாரகா 23 ஜனவரி 2022 49,430
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 23 ஜனவரி 2022 49,510
காசியாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஹப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஹரித்வார் 23 ஜனவரி 2022 49,540
ஜிண்ட் 23 ஜனவரி 2022 49,500
கைதால் 23 ஜனவரி 2022 49,500
கர்னல் 23 ஜனவரி 2022 49,500
குருக்ஷேத்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,500
மீரட் 23 ஜனவரி 2022 49,530
முசாபர்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
நரேலா 23 ஜனவரி 2022 49,430
புது தில்லி 23 ஜனவரி 2022 49,430
பஞ்ச்குலா 23 ஜனவரி 2022 49,500
பானிபட் 23 ஜனவரி 2022 49,500
பாட்டியாலா 23 ஜனவரி 2022 49,510
ப ri ரி 23 ஜனவரி 2022 49,540
ப்ரீத் விஹார் 23 ஜனவரி 2022 49,430
ராஜோரி தோட்டம் 23 ஜனவரி 2022 49,430
ரோகினி 23 ஜனவரி 2022 49,430
ரோஹ்தக் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ருத்ரபிரயாக் 23 ஜனவரி 2022 49,540
ரூப்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
சஹரன்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சாஸ் நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஷாஹ்தாரா 23 ஜனவரி 2022 49,430
ஷாம்லி 23 ஜனவரி 2022 49,530
சிம்லா 23 ஜனவரி 2022 49,560
சிர்ம ur ர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சோலன் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சோனிபட் 23 ஜனவரி 2022 49,500
தெஹ்ரி கர்வால் 23 ஜனவரி 2022 49,540
உத்தர்காஷி 23 ஜனவரி 2022 49,540
யமுனா விஹார் 23 ஜனவரி 2022 49,430
யமுனநகர் 23 ஜனவரி 2022 49,500
சஹரன்பூர் : தங்க விலை

சஹரன்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்பாலா 23 ஜனவரி 2022 66,890
அம்ரோஹா 23 ஜனவரி 2022 66,930
பாக்பத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
பிஜ்னோர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சண்டிகர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
சிவில் கோடுகள் 23 ஜனவரி 2022 66,800
பாதுகாப்பு காலனி 23 ஜனவரி 2022 66,800
டெஹ்ராடூன் 23 ஜனவரி 2022 66,950
துவாரகா 23 ஜனவரி 2022 66,800
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 23 ஜனவரி 2022 66,910
காசியாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஹப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஹரித்வார் 23 ஜனவரி 2022 66,950
ஜிண்ட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
கைதால் 23 ஜனவரி 2022 66,890
கர்னல் 23 ஜனவரி 2022 66,890
குருக்ஷேத்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,890
மீரட் 23 ஜனவரி 2022 66,930
முசாபர்நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
நரேலா 23 ஜனவரி 2022 66,800
புது தில்லி 23 ஜனவரி 2022 66,800
பஞ்ச்குலா 23 ஜனவரி 2022 66,890
பானிபட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
பாட்டியாலா 23 ஜனவரி 2022 66,910
ப ri ரி 23 ஜனவரி 2022 66,950
ப்ரீத் விஹார் 23 ஜனவரி 2022 66,800
ராஜோரி தோட்டம் 23 ஜனவரி 2022 66,800
ரோகினி 23 ஜனவரி 2022 66,800
ரோஹ்தக் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ருத்ரபிரயாக் 23 ஜனவரி 2022 66,950
ரூப்நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
சஹரன்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சாஸ் நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஷாஹ்தாரா 23 ஜனவரி 2022 66,800
ஷாம்லி 23 ஜனவரி 2022 66,930
சிம்லா 23 ஜனவரி 2022 66,980
சிர்ம ur ர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சோலன் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சோனிபட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
தெஹ்ரி கர்வால் 23 ஜனவரி 2022 66,950
உத்தர்காஷி 23 ஜனவரி 2022 66,950
யமுனா விஹார் 23 ஜனவரி 2022 66,800
யமுனநகர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
சஹரன்பூர் : வெள்ளி விலை