சைஹா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சைஹா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சைஹா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஐஸ்வால் 29 ஜனவரி 2022 49,220
சம்பாய் 29 ஜனவரி 2022 49,220
லாங்ட்லாய் 29 ஜனவரி 2022 49,220
லுங்லே 29 ஜனவரி 2022 49,220
மாமித் 29 ஜனவரி 2022 49,220
சைஹா 29 ஜனவரி 2022 49,220
செர்ச்சிப் 29 ஜனவரி 2022 49,220
சைஹா : தங்க விலை

சைஹா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஐஸ்வால் 29 ஜனவரி 2022 63,640
சம்பாய் 29 ஜனவரி 2022 63,640
லாங்ட்லாய் 29 ஜனவரி 2022 63,640
லுங்லே 29 ஜனவரி 2022 63,640
மாமித் 29 ஜனவரி 2022 63,640
சைஹா 29 ஜனவரி 2022 63,640
செர்ச்சிப் 29 ஜனவரி 2022 63,640
சைஹா : வெள்ளி விலை