சங்ரூர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சங்ரூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சங்ரூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்பாலா 23 ஜனவரி 2022 49,500
பர்னாலா 23 ஜனவரி 2022 49,510
பதிந்தா 23 ஜனவரி 2022 49,510
பிலாஸ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சண்டிகர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஃபரிட்கோட் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஃபதேஹாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஃபிரோஸ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஹிசார் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ஹோஷியார்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஜலந்தர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஜிண்ட் 23 ஜனவரி 2022 49,500
கைதால் 23 ஜனவரி 2022 49,500
கபுர்தலா 23 ஜனவரி 2022 49,510
கர்னல் 23 ஜனவரி 2022 49,500
குருக்ஷேத்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,500
லூதியானா 23 ஜனவரி 2022 49,510
மான்சா 23 ஜனவரி 2022 49,510
மோகா 23 ஜனவரி 2022 49,510
முக்த்சர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
பஞ்ச்குலா 23 ஜனவரி 2022 49,500
பானிபட் 23 ஜனவரி 2022 49,500
பாட்டியாலா 23 ஜனவரி 2022 49,510
ரூப்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
சங்ரூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
சாஸ் நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
Shd பகத்சிங் Ngr 23 ஜனவரி 2022 49,510
சிம்லா 23 ஜனவரி 2022 49,560
சிர்ம ur ர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சிர்சா 23 ஜனவரி 2022 49,500
சோலன் 23 ஜனவரி 2022 49,560
தார் தரன் 23 ஜனவரி 2022 49,510
உனா 23 ஜனவரி 2022 49,560
யமுனநகர் 23 ஜனவரி 2022 49,500
சங்ரூர் : தங்க விலை

சங்ரூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்பாலா 23 ஜனவரி 2022 66,890
பர்னாலா 23 ஜனவரி 2022 66,910
பதிந்தா 23 ஜனவரி 2022 66,910
பிலாஸ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சண்டிகர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஃபரிட்கோட் 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஃபதேஹாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஃபிரோஸ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஹிசார் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஹோஷியார்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஜலந்தர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஜிண்ட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
கைதால் 23 ஜனவரி 2022 66,890
கபுர்தலா 23 ஜனவரி 2022 66,910
கர்னல் 23 ஜனவரி 2022 66,890
குருக்ஷேத்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,890
லூதியானா 23 ஜனவரி 2022 66,910
மான்சா 23 ஜனவரி 2022 66,910
மோகா 23 ஜனவரி 2022 66,910
முக்த்சர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
பஞ்ச்குலா 23 ஜனவரி 2022 66,890
பானிபட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
பாட்டியாலா 23 ஜனவரி 2022 66,910
ரூப்நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
சங்ரூர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
சாஸ் நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
Shd பகத்சிங் Ngr 23 ஜனவரி 2022 66,910
சிம்லா 23 ஜனவரி 2022 66,980
சிர்ம ur ர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சிர்சா 23 ஜனவரி 2022 66,890
சோலன் 23 ஜனவரி 2022 66,980
தார் தரன் 23 ஜனவரி 2022 66,910
உனா 23 ஜனவரி 2022 66,980
யமுனநகர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
சங்ரூர் : வெள்ளி விலை