செஹோர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

செஹோர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

செஹோர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர் மால்வா 29 ஜனவரி 2022 49,080
போபால் 29 ஜனவரி 2022 49,080
தேவாஸ் 29 ஜனவரி 2022 49,080
குணா 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஹர்தா 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஹோஷங்காபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,080
இந்தூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
ரைசன் 29 ஜனவரி 2022 49,080
ராஜ்கர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
செஹோர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஷாஜாபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
உஜ்ஜைன் 29 ஜனவரி 2022 49,080
விடிஷா 29 ஜனவரி 2022 49,080
செஹோர் : தங்க விலை

செஹோர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர் மால்வா 29 ஜனவரி 2022 63,460
போபால் 29 ஜனவரி 2022 63,460
தேவாஸ் 29 ஜனவரி 2022 63,460
குணா 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஹர்தா 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஹோஷங்காபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,460
இந்தூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
ரைசன் 29 ஜனவரி 2022 63,460
ராஜ்கர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
செஹோர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஷாஜாபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
உஜ்ஜைன் 29 ஜனவரி 2022 63,460
விடிஷா 29 ஜனவரி 2022 63,460
செஹோர் : வெள்ளி விலை