ஷாஹ்தோல் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஷாஹ்தோல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஷாஹ்தோல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனுபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
பிலாஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,010
டிண்டோரி 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஜபல்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
கட்னி 29 ஜனவரி 2022 49,080
காவர்தா 29 ஜனவரி 2022 49,010
கோரியா 29 ஜனவரி 2022 49,010
மாண்ட்லா 29 ஜனவரி 2022 49,080
முங்கேலி 29 ஜனவரி 2022 49,010
ரேவா 29 ஜனவரி 2022 49,080
சத்னா 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஷாஹ்தோல் 29 ஜனவரி 2022 49,080
சிதி 29 ஜனவரி 2022 49,080
சூரஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,010
உமரியா 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஷாஹ்தோல் : தங்க விலை

ஷாஹ்தோல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனுபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
பிலாஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,370
டிண்டோரி 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஜபல்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
கட்னி 29 ஜனவரி 2022 63,460
காவர்தா 29 ஜனவரி 2022 63,370
கோரியா 29 ஜனவரி 2022 63,370
மாண்ட்லா 29 ஜனவரி 2022 63,460
முங்கேலி 29 ஜனவரி 2022 63,370
ரேவா 29 ஜனவரி 2022 63,460
சத்னா 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஷாஹ்தோல் 29 ஜனவரி 2022 63,460
சிதி 29 ஜனவரி 2022 63,460
சூரஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,370
உமரியா 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஷாஹ்தோல் : வெள்ளி விலை