ஷியோபூர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஷியோபூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஷியோபூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அசோக்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
பரன் 23 ஜனவரி 2022 49,510
பூண்டி 23 ஜனவரி 2022 49,510
த aus சா 23 ஜனவரி 2022 49,510
குணா 23 ஜனவரி 2022 49,560
குவாலியர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
ஜலவர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
கர ul லி 23 ஜனவரி 2022 49,510
கோட்டா 23 ஜனவரி 2022 49,510
மோரேனா 23 ஜனவரி 2022 49,560
சவாய்மாதோபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஷியோபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சிவபுரி 23 ஜனவரி 2022 49,560
டோங்க் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஷியோபூர் : தங்க விலை

ஷியோபூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அசோக்நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
பரன் 23 ஜனவரி 2022 66,900
பூண்டி 23 ஜனவரி 2022 66,900
த aus சா 23 ஜனவரி 2022 66,900
குணா 23 ஜனவரி 2022 66,980
குவாலியர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
ஜலவர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
கர ul லி 23 ஜனவரி 2022 66,900
கோட்டா 23 ஜனவரி 2022 66,900
மோரேனா 23 ஜனவரி 2022 66,980
சவாய்மாதோபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
ஷியோபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சிவபுரி 23 ஜனவரி 2022 66,980
டோங்க் 23 ஜனவரி 2022 66,900
ஷியோபூர் : வெள்ளி விலை