சிந்துதுர்க் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சிந்துதுர்க் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சிந்துதுர்க் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பெல்காம் 23 ஜனவரி 2022 49,550
கோலாப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
மார்காவ் 23 ஜனவரி 2022 49,530
பனாஜி 23 ஜனவரி 2022 49,530
ரத்னகிரி 23 ஜனவரி 2022 49,510
சங்லி 23 ஜனவரி 2022 49,510
சதாரா 23 ஜனவரி 2022 49,510
சிந்துதுர்க் 23 ஜனவரி 2022 49,510
சிந்துதுர்க் : தங்க விலை

சிந்துதுர்க் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பெல்காம் 23 ஜனவரி 2022 66,960
கோலாப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
மார்காவ் 23 ஜனவரி 2022 66,930
பனாஜி 23 ஜனவரி 2022 66,930
ரத்னகிரி 23 ஜனவரி 2022 66,910
சங்லி 23 ஜனவரி 2022 66,910
சதாரா 23 ஜனவரி 2022 66,910
சிந்துதுர்க் 23 ஜனவரி 2022 66,910
சிந்துதுர்க் : வெள்ளி விலை