சீதாமரி : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சீதாமரி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சீதாமரி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பெகுசராய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பெட்டியா 23 ஜனவரி 2022 49,490
போஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
சாப்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
தர்பங்கா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கோபால்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 49,490
குஷினகர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
மாதேபுரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
மதுபனி 23 ஜனவரி 2022 49,490
மோதிஹாரி 23 ஜனவரி 2022 49,490
முசாபர்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
நாலந்தா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பாட்னா 23 ஜனவரி 2022 49,490
சஹர்சா 23 ஜனவரி 2022 49,490
சமஸ்திபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஷியோஹர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
சீதாமரி 23 ஜனவரி 2022 49,490
சிவான் 23 ஜனவரி 2022 49,490
சுபால் 23 ஜனவரி 2022 49,490
வைஷாலி 23 ஜனவரி 2022 49,490
சீதாமரி : தங்க விலை

சீதாமரி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பெகுசராய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பெட்டியா 23 ஜனவரி 2022 66,880
போஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
சாப்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
தர்பங்கா 23 ஜனவரி 2022 66,880
கோபால்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 66,880
குஷினகர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
மாதேபுரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
மதுபனி 23 ஜனவரி 2022 66,880
மோதிஹாரி 23 ஜனவரி 2022 66,880
முசாபர்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
நாலந்தா 23 ஜனவரி 2022 66,880
பாட்னா 23 ஜனவரி 2022 66,880
சஹர்சா 23 ஜனவரி 2022 66,880
சமஸ்திபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ஷியோஹர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
சீதாமரி 23 ஜனவரி 2022 66,880
சிவான் 23 ஜனவரி 2022 66,880
சுபால் 23 ஜனவரி 2022 66,880
வைஷாலி 23 ஜனவரி 2022 66,880
சீதாமரி : வெள்ளி விலை