சோனித்பூர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சோனித்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சோனித்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பக்ஸா 29 ஜனவரி 2022 49,130
பிஸ்வநாத் 29 ஜனவரி 2022 49,130
டாரங் 29 ஜனவரி 2022 49,130
டிமா ஹசாவ் 29 ஜனவரி 2022 49,130
திமாபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,250
கிழக்கு ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 49,220
கிழக்கு காமெங் 29 ஜனவரி 2022 49,170
கோலாகாட் 29 ஜனவரி 2022 49,130
ஹோஜாய் 29 ஜனவரி 2022 49,130
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 49,220
ஜோர்ஹாட் 29 ஜனவரி 2022 49,130
கம்ரூப் 29 ஜனவரி 2022 49,130
கம்ரூப் மெட்ரோ 29 ஜனவரி 2022 49,130
கர்பி அங்லாங் 29 ஜனவரி 2022 49,130
லக்கிம்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,130
கீழ் சுபன்சிரி 29 ஜனவரி 2022 49,170
மஜூலி 29 ஜனவரி 2022 49,130
மோரிகான் 29 ஜனவரி 2022 49,130
நாகான் 29 ஜனவரி 2022 49,130
நல்பரி 29 ஜனவரி 2022 49,130
பாப்புப்பரே 29 ஜனவரி 2022 49,170
பெரேன் 29 ஜனவரி 2022 49,250
ரி போய் 29 ஜனவரி 2022 49,220
சோனித்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,130
தவாங் 29 ஜனவரி 2022 49,170
உடல்கூரி 29 ஜனவரி 2022 49,130
மேல் சிபன்சிரி 29 ஜனவரி 2022 49,170
மேற்கு காமெங் 29 ஜனவரி 2022 49,170
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 29 ஜனவரி 2022 49,130
வோகா 29 ஜனவரி 2022 49,250
சோனித்பூர் : தங்க விலை

சோனித்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பக்ஸா 29 ஜனவரி 2022 63,530
பிஸ்வநாத் 29 ஜனவரி 2022 63,530
டாரங் 29 ஜனவரி 2022 63,530
டிமா ஹசாவ் 29 ஜனவரி 2022 63,530
திமாபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,670
கிழக்கு ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 63,640
கிழக்கு காமெங் 29 ஜனவரி 2022 63,580
கோலாகாட் 29 ஜனவரி 2022 63,530
ஹோஜாய் 29 ஜனவரி 2022 63,530
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 63,640
ஜோர்ஹாட் 29 ஜனவரி 2022 63,530
கம்ரூப் 29 ஜனவரி 2022 63,530
கம்ரூப் மெட்ரோ 29 ஜனவரி 2022 63,530
கர்பி அங்லாங் 29 ஜனவரி 2022 63,530
லக்கிம்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,530
கீழ் சுபன்சிரி 29 ஜனவரி 2022 63,580
மஜூலி 29 ஜனவரி 2022 63,530
மோரிகான் 29 ஜனவரி 2022 63,530
நாகான் 29 ஜனவரி 2022 63,530
நல்பரி 29 ஜனவரி 2022 63,530
பாப்புப்பரே 29 ஜனவரி 2022 63,580
பெரேன் 29 ஜனவரி 2022 63,670
ரி போய் 29 ஜனவரி 2022 63,640
சோனித்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,530
தவாங் 29 ஜனவரி 2022 63,580
உடல்கூரி 29 ஜனவரி 2022 63,530
மேல் சிபன்சிரி 29 ஜனவரி 2022 63,580
மேற்கு காமெங் 29 ஜனவரி 2022 63,580
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 29 ஜனவரி 2022 63,530
வோகா 29 ஜனவரி 2022 63,670
சோனித்பூர் : வெள்ளி விலை