வைஷாலி : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

வைஷாலி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

வைஷாலி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அர்வால் 23 ஜனவரி 2022 49,490
அவுரங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பல்லியா 23 ஜனவரி 2022 49,530
பெகுசராய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
போஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பக்ஸர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
சாப்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
தர்பங்கா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கயா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கோபால்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஜமுய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஜெஹனாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ககரியா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 49,530
லகிசராய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
மாதேபுரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
மதுபனி 23 ஜனவரி 2022 49,490
மோதிஹாரி 23 ஜனவரி 2022 49,490
முங்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
முசாபர்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
நாலந்தா 23 ஜனவரி 2022 49,490
நவாடா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பாட்னா 23 ஜனவரி 2022 49,490
ரோஹ்தாஸ் 23 ஜனவரி 2022 49,490
சஹர்சா 23 ஜனவரி 2022 49,490
சமஸ்திபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஷெய்க்புரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஷியோஹர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
சீதாமரி 23 ஜனவரி 2022 49,490
சிவான் 23 ஜனவரி 2022 49,490
வைஷாலி 23 ஜனவரி 2022 49,490
வைஷாலி : தங்க விலை

வைஷாலி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அர்வால் 23 ஜனவரி 2022 66,880
அவுரங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பல்லியா 23 ஜனவரி 2022 66,930
பெகுசராய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
போஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பக்ஸர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
சாப்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
தர்பங்கா 23 ஜனவரி 2022 66,880
கயா 23 ஜனவரி 2022 66,880
கோபால்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ஜமுய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ஜெஹனாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ககரியா 23 ஜனவரி 2022 66,880
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 66,930
லகிசராய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
மாதேபுரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
மதுபனி 23 ஜனவரி 2022 66,880
மோதிஹாரி 23 ஜனவரி 2022 66,880
முங்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
முசாபர்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
நாலந்தா 23 ஜனவரி 2022 66,880
நவாடா 23 ஜனவரி 2022 66,880
பாட்னா 23 ஜனவரி 2022 66,880
ரோஹ்தாஸ் 23 ஜனவரி 2022 66,880
சஹர்சா 23 ஜனவரி 2022 66,880
சமஸ்திபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ஷெய்க்புரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
ஷியோஹர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
சீதாமரி 23 ஜனவரி 2022 66,880
சிவான் 23 ஜனவரி 2022 66,880
வைஷாலி 23 ஜனவரி 2022 66,880
வைஷாலி : வெள்ளி விலை