வாஷிம் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

வாஷிம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

வாஷிம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,590
அகோலா 23 ஜனவரி 2022 49,510
அமராவதி 23 ஜனவரி 2022 49,510
புல்தானா 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஹிங்கோலி 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஜல்னா 23 ஜனவரி 2022 49,510
நந்தே 23 ஜனவரி 2022 49,510
பர்பானி 23 ஜனவரி 2022 49,510
வாஷிம் 23 ஜனவரி 2022 49,510
யவத்மல் 23 ஜனவரி 2022 49,510
வாஷிம் : தங்க விலை

வாஷிம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 23 ஜனவரி 2022 67,010
அகோலா 23 ஜனவரி 2022 66,910
அமராவதி 23 ஜனவரி 2022 66,910
புல்தானா 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஹிங்கோலி 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஜல்னா 23 ஜனவரி 2022 66,910
நந்தே 23 ஜனவரி 2022 66,910
பர்பானி 23 ஜனவரி 2022 66,910
வாஷிம் 23 ஜனவரி 2022 66,910
யவத்மல் 23 ஜனவரி 2022 66,910
வாஷிம் : வெள்ளி விலை