மேற்கு கோதாவரி : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மேற்கு கோதாவரி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மேற்கு கோதாவரி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பத்ராட்ரி கோதகுடம் 29 ஜனவரி 2022 49,110
கிழக்கு கோதாவரி 29 ஜனவரி 2022 49,110
குண்டூர் 29 ஜனவரி 2022 49,110
கம்மம் 29 ஜனவரி 2022 49,110
மச்சிலிபட்னம் 29 ஜனவரி 2022 49,110
மல்கங்கிரி 29 ஜனவரி 2022 49,050
மேற்கு கோதாவரி 29 ஜனவரி 2022 49,110
யனம் 29 ஜனவரி 2022 49,200
மேற்கு கோதாவரி : தங்க விலை

மேற்கு கோதாவரி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பத்ராட்ரி கோதகுடம் 29 ஜனவரி 2022 63,490
கிழக்கு கோதாவரி 29 ஜனவரி 2022 63,490
குண்டூர் 29 ஜனவரி 2022 63,490
கம்மம் 29 ஜனவரி 2022 63,490
மச்சிலிபட்னம் 29 ஜனவரி 2022 63,490
மல்கங்கிரி 29 ஜனவரி 2022 63,410
மேற்கு கோதாவரி 29 ஜனவரி 2022 63,490
யனம் 29 ஜனவரி 2022 63,620
மேற்கு கோதாவரி : வெள்ளி விலை