யத்கீர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

யத்கீர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

யத்கீர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிதர் 29 ஜனவரி 2022 49,070
பிஜாப்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,070
குல்பர்கா 29 ஜனவரி 2022 49,070
ஹைதராபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,110
ஜோகுலம்பா கட்வால் 29 ஜனவரி 2022 49,110
கர்னூல் 29 ஜனவரி 2022 49,110
மேடக் 29 ஜனவரி 2022 49,110
மெஹாபுப்நகர் 29 ஜனவரி 2022 49,110
நாகர்கர்னூல் 29 ஜனவரி 2022 49,110
ரைச்சூர் 29 ஜனவரி 2022 49,070
ரங்கரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 49,110
சங்கரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 49,110
விகராபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,110
வனபர்த்தி 29 ஜனவரி 2022 49,110
யத்கீர் 29 ஜனவரி 2022 49,070
யத்கீர் : தங்க விலை

யத்கீர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிதர் 29 ஜனவரி 2022 63,440
பிஜாப்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,440
குல்பர்கா 29 ஜனவரி 2022 63,440
ஹைதராபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,490
ஜோகுலம்பா கட்வால் 29 ஜனவரி 2022 63,490
கர்னூல் 29 ஜனவரி 2022 63,490
மேடக் 29 ஜனவரி 2022 63,490
மெஹாபுப்நகர் 29 ஜனவரி 2022 63,490
நாகர்கர்னூல் 29 ஜனவரி 2022 63,490
ரைச்சூர் 29 ஜனவரி 2022 63,440
ரங்கரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 63,490
சங்கரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 63,490
விகராபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,490
வனபர்த்தி 29 ஜனவரி 2022 63,490
யத்கீர் 29 ஜனவரி 2022 63,440
யத்கீர் : வெள்ளி விலை