யவத்மல் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

யவத்மல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

யவத்மல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,110
அகோலா 29 ஜனவரி 2022 49,030
அமராவதி 29 ஜனவரி 2022 49,030
சந்திரபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
டிக்லிபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,500
ஹிங்கோலி 29 ஜனவரி 2022 49,030
நாக்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
நிர்மல் 29 ஜனவரி 2022 49,110
வர்தா 29 ஜனவரி 2022 49,030
வாஷிம் 29 ஜனவரி 2022 49,030
யவத்மல் 29 ஜனவரி 2022 49,030
யவத்மல் : தங்க விலை

யவத்மல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,490
அகோலா 29 ஜனவரி 2022 63,400
அமராவதி 29 ஜனவரி 2022 63,400
சந்திரபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
டிக்லிபூர் 29 ஜனவரி 2022 64,000
ஹிங்கோலி 29 ஜனவரி 2022 63,400
நாக்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
நிர்மல் 29 ஜனவரி 2022 63,490
வர்தா 29 ஜனவரி 2022 63,400
வாஷிம் 29 ஜனவரி 2022 63,400
யவத்மல் 29 ஜனவரி 2022 63,400
யவத்மல் : வெள்ளி விலை