ఆదిలాబాద్, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

ఆదిలాబాద్ : బంగారు రేటు

04 మార్చి 2024
63,780
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 63,780 +0.00
02 మార్చి 2024 63,780 +10.00
01 మార్చి 2024 63,770 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,700 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,380 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,470 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,310 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,470 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,460 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,460 +360.00
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,780
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,770
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,777
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,770
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 63,780
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,980
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,490
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,303
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,980
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,700
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,490
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,700
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,479
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,490
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,770
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,800
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,170
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,609
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,370
ఆదిలాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,360
ఆదిలాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఆదిలాబాద్ : వెండి రేటు

04 మార్చి 2024
72,320.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 72,320 +10.00
02 మార్చి 2024 72,310 +0.00
01 మార్చి 2024 72,310 +1,020.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,290 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,170 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,530 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,780 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,790 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,780 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,780 +230.00
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,320
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,310
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,313
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,310
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 72,320
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,440
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,170
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,035
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,440
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,290
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,460
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,980
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,271
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,460
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,450
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,810
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,450
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,662
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,800
ఆదిలాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,420
ఆదిలాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర