కొప్పల్, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

కొప్పల్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
53,380
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 53,380 +210.00
04 జూలై 2022 53,170 +1,430.00
03 జూలై 2022 51,740 +0.00
02 జూలై 2022 51,740 +0.00
01 జూలై 2022 51,740 -220.00
30 జూన్ 2022 51,960 -90.00
29 జూన్ 2022 52,050 +170.00
28 జూన్ 2022 51,880 +30.00
27 జూన్ 2022 51,850 +30.00
26 జూన్ 2022 51,820 +0.00
కొప్పల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,380
కొప్పల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,740
కొప్పల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,354
కొప్పల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,740
కొప్పల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 53,380
కొప్పల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,950
కొప్పల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,410
కొప్పల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,116
కొప్పల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,090
కొప్పల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,960
కొప్పల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,010
కొప్పల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,080
కొప్పల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,949
కొప్పల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,500
కొప్పల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,150
కొప్పల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,560
కొప్పల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,440
కొప్పల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,381
కొప్పల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,830
కొప్పల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,500
కొప్పల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కొప్పల్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
59,900.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 59,900 +760.00
04 జూలై 2022 59,140 -600.00
03 జూలై 2022 59,740 +0.00
02 జూలై 2022 59,740 +0.00
01 జూలై 2022 59,740 -750.00
30 జూన్ 2022 60,490 -490.00
29 జూన్ 2022 60,980 -420.00
28 జూన్ 2022 61,400 +200.00
27 జూన్ 2022 61,200 +250.00
26 జూన్ 2022 60,950 +0.00
కొప్పల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,900
కొప్పల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,140
కొప్పల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,652
కొప్పల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,740
కొప్పల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 59,900
కొప్పల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,850
కొప్పల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,490
కొప్పల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,524
కొప్పల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,610
కొప్పల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,490
కొప్పల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,470
కొప్పల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,170
కొప్పల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,958
కొప్పల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,470
కొప్పల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,380
కొప్పల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,670
కొప్పల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,470
కొప్పల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,825
కొప్పల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,120
కొప్పల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,470
కొప్పల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర