బెగుసారై, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

బెగుసారై : బంగారు రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
61,160
-540.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 61,700 +10.00
09 డిసెంబర్ 2023 61,690 +0.00
08 డిసెంబర్ 2023 61,690 -720.00
07 డిసెంబర్ 2023 62,410 +110.00
06 డిసెంబర్ 2023 62,300 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,110 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,290 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,250 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,240 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,230 +720.00
బెగుసారై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,250
బెగుసారై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,690
బెగుసారై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,391
బెగుసారై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,230
బెగుసారై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 61,700
బెగుసారై బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,830
బెగుసారై బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,740
బెగుసారై బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,940
బెగుసారై బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,830
బెగుసారై బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,510
బెగుసారై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,300
బెగుసారై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,520
బెగుసారై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,165
బెగుసారై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,470
బెగుసారై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,950
బెగుసారై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,510
బెగుసారై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,260
బెగుసారై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,881
బెగుసారై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,450
బెగుసారై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,470
బెగుసారై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బెగుసారై : వెండి రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
71,570.00
-710.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 72,280 +0.00
09 డిసెంబర్ 2023 72,280 +10.00
08 డిసెంబర్ 2023 72,270 -1,830.00
07 డిసెంబర్ 2023 74,100 -380.00
06 డిసెంబర్ 2023 74,480 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,080 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 75,840 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,650 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,640 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,640 +420.00
బెగుసారై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,650
బెగుసారై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 72,270
బెగుసారై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,926
బెగుసారై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,640
బెగుసారై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 72,280
బెగుసారై వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,220
బెగుసారై వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,060
బెగుసారై వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,638
బెగుసారై వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,350
బెగుసారై వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,220
బెగుసారై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,910
బెగుసారై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,690
బెగుసారై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,556
బెగుసారై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,740
బెగుసారై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,700
బెగుసారై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,790
బెగుసారై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,730
బెగుసారై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,152
బెగుసారై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,780
బెగుసారై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,740
బెగుసారై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర