ఉడుపి, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

ఉడుపి : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,550
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,650 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,430 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,440 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,360 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,080 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,080 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,080 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,080 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,340 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,190 +10.00
ఉడుపి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,080
ఉడుపి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,410
ఉడుపి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,214
ఉడుపి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,450
ఉడుపి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,650
ఉడుపి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,680
ఉడుపి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,690
ఉడుపి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,747
ఉడుపి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,260
ఉడుపి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,690
ఉడుపి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,450
ఉడుపి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,000
ఉడుపి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,328
ఉడుపి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,450
ఉడుపి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,310
ఉడుపి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,570
ఉడుపి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,970
ఉడుపి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,893
ఉడుపి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,970
ఉడుపి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,450
ఉడుపి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉడుపి : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,590.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,200 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,010 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,800 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,800 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,410 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,410 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,410 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,410 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,080 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,240 -60.00
ఉడుపి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,200
ఉడుపి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,060
ఉడుపి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,374
ఉడుపి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,060
ఉడుపి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,200
ఉడుపి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,870
ఉడుపి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,800
ఉడుపి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,783
ఉడుపి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,440
ఉడుపి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,800
ఉడుపి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,850
ఉడుపి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,220
ఉడుపి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,551
ఉడుపి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,850
ఉడుపి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,550
ఉడుపి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,890
ఉడుపి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,660
ఉడుపి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,040
ఉడుపి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,790
ఉడుపి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,850
ఉడుపి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర