ఉడుపి, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

ఉడుపి : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,840
+660.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,180 +10.00
29 మార్చి 2023 59,170 -290.00
28 మార్చి 2023 59,460 +640.00
27 మార్చి 2023 58,820 -720.00
26 మార్చి 2023 59,540 +0.00
25 మార్చి 2023 59,540 +10.00
24 మార్చి 2023 59,530 -280.00
23 మార్చి 2023 59,810 +840.00
22 మార్చి 2023 58,970 +140.00
21 మార్చి 2023 58,830 -850.00
ఉడుపి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,810
ఉడుపి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,010
ఉడుపి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,774
ఉడుపి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,930
ఉడుపి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,180
ఉడుపి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,870
ఉడుపి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,500
ఉడుపి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,462
ఉడుపి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,870
ఉడుపి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,900
ఉడుపి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,240
ఉడుపి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,090
ఉడుపి బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,444
ఉడుపి బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,090
ఉడుపి బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,150
ఉడుపి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,110
ఉడుపి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,460
ఉడుపి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,428
ఉడుపి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,850
ఉడుపి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,080
ఉడుపి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉడుపి : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,100.00
+1,210.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,890 +0.00
29 మార్చి 2023 70,890 +170.00
28 మార్చి 2023 70,720 +610.00
27 మార్చి 2023 70,110 -400.00
26 మార్చి 2023 70,510 +0.00
25 మార్చి 2023 70,510 +10.00
24 మార్చి 2023 70,500 +170.00
23 మార్చి 2023 70,330 +970.00
22 మార్చి 2023 69,360 +850.00
21 మార్చి 2023 68,510 -370.00
ఉడుపి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,890
ఉడుపి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,890
ఉడుపి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,857
ఉడుపి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,500
ఉడుపి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,890
ఉడుపి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,460
ఉడుపి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,710
ఉడుపి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,418
ఉడుపి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,020
ఉడుపి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,620
ఉడుపి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,920
ఉడుపి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,040
ఉడుపి వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,925
ఉడుపి వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,360
ఉడుపి వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,980
ఉడుపి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,750
ఉడుపి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,040
ఉడుపి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,918
ఉడుపి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,210
ఉడుపి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,350
ఉడుపి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర