ఆంధ్రప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఆంధ్రప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతపూర్ 23 మార్చి 2023 59,500
చిత్తూరు 23 మార్చి 2023 59,500
తూర్పు గోదావరి 23 మార్చి 2023 59,500
గుంటూరు 23 మార్చి 2023 59,500
కదప 23 మార్చి 2023 59,500
కర్నూలు 23 మార్చి 2023 59,500
మచిలిపట్నం 23 మార్చి 2023 59,500
నెల్లూరు 23 మార్చి 2023 59,500
ప్రకాశం 23 మార్చి 2023 59,500
శ్రీకాకుళం 23 మార్చి 2023 59,500
విశాఖపట్నం 23 మార్చి 2023 59,500
విజయనగరం 23 మార్చి 2023 59,500
పశ్చిమ గోదావరి 23 మార్చి 2023 59,500

ఆంధ్రప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతపూర్ 23 మార్చి 2023 69,670
చిత్తూరు 23 మార్చి 2023 69,670
తూర్పు గోదావరి 23 మార్చి 2023 69,670
గుంటూరు 23 మార్చి 2023 69,670
కదప 23 మార్చి 2023 69,670
కర్నూలు 23 మార్చి 2023 69,670
మచిలిపట్నం 23 మార్చి 2023 69,670
నెల్లూరు 23 మార్చి 2023 69,670
ప్రకాశం 23 మార్చి 2023 69,670
శ్రీకాకుళం 23 మార్చి 2023 69,670
విశాఖపట్నం 23 మార్చి 2023 69,670
విజయనగరం 23 మార్చి 2023 69,670
పశ్చిమ గోదావరి 23 మార్చి 2023 69,670