ఆంధ్రప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఆంధ్రప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతపూర్ 19 జూలై 2024 73,610
చిత్తూరు 19 జూలై 2024 73,610
తూర్పు గోదావరి 19 జూలై 2024 73,610
గుంటూరు 19 జూలై 2024 73,610
కదప 19 జూలై 2024 73,610
కర్నూలు 19 జూలై 2024 73,610
మచిలిపట్నం 19 జూలై 2024 73,610
నెల్లూరు 19 జూలై 2024 73,610
ప్రకాశం 19 జూలై 2024 73,610
శ్రీకాకుళం 19 జూలై 2024 73,610
విశాఖపట్నం 19 జూలై 2024 73,610
విజయనగరం 19 జూలై 2024 73,610
పశ్చిమ గోదావరి 19 జూలై 2024 73,610

ఆంధ్రప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతపూర్ 19 జూలై 2024 89,890
చిత్తూరు 19 జూలై 2024 89,890
తూర్పు గోదావరి 19 జూలై 2024 89,890
గుంటూరు 19 జూలై 2024 89,890
కదప 19 జూలై 2024 89,890
కర్నూలు 19 జూలై 2024 89,890
మచిలిపట్నం 19 జూలై 2024 89,890
నెల్లూరు 19 జూలై 2024 89,890
ప్రకాశం 19 జూలై 2024 89,890
శ్రీకాకుళం 19 జూలై 2024 89,890
విశాఖపట్నం 19 జూలై 2024 89,890
విజయనగరం 19 జూలై 2024 89,890
పశ్చిమ గోదావరి 19 జూలై 2024 89,890