ధౌల్పూర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

ధౌల్పూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,510
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,610 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,380 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,390 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,310 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,030 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,300 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,150 +20.00
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,030
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,360
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,169
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,400
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,610
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,630
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,650
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,704
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,220
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,650
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,410
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,960
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,283
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,410
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,260
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,530
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,930
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,848
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,930
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,410
ధౌల్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధౌల్పూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,530.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,140 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,950 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,740 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,750 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,350 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,350 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,350 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,350 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,020 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,180 -60.00
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,140
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,010
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,318
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,010
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,140
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,810
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,726
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,380
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,750
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,790
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,160
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,493
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,790
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,490
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,820
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,600
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,975
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,720
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,790
ధౌల్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర