ధౌల్పూర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

ధౌల్పూర్ : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2022
52,310
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2022 52,310 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,710 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,700 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,700 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,840 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,620 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,430 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,440 -350.00
20 నవంబర్ 2022 52,790 +10.00
19 నవంబర్ 2022 52,780 +0.00
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,180
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,230
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,106
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,580
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 52,310
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,960
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,130
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,781
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,160
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,380
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,710
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,280
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,998
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,100
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,150
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,640
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,790
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,753
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,440
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,790
ధౌల్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధౌల్పూర్ : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2022
61,000.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2022 61,000 -940.00
27 నవంబర్ 2022 61,940 +0.00
26 నవంబర్ 2022 61,940 +10.00
25 నవంబర్ 2022 61,930 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,160 +350.00
23 నవంబర్ 2022 61,810 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,120 +290.00
21 నవంబర్ 2022 60,830 -260.00
20 నవంబర్ 2022 61,090 +10.00
19 నవంబర్ 2022 61,080 +0.00
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,630
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,420
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,193
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,950
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 61,000
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,780
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,270
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,032
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,790
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,740
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,900
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,350
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,420
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,350
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,780
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,420
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,010
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,923
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,330
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,020
ధౌల్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర