సంగారెడ్డి, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

సంగారెడ్డి : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,550
+130.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,420 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,380 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,370 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,370 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,640 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,970 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,620 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,670 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,670 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,660 +0.00
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,380
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,420
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,135
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,370
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,420
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,970
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,860
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,071
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,960
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,640
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,430
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,640
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,291
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,590
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,080
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,640
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,380
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,006
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
సంగారెడ్డి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,590
సంగారెడ్డి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సంగారెడ్డి : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
75,840.00
-160.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 76,000 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,810 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,810 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,800 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,390 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,240 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,570 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,280 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,270 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,260 +0.00
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,810
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 76,000
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,355
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,800
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 76,000
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,390
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,210
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,793
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,500
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,390
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,060
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,830
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,706
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,890
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,850
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,950
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,880
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,306
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,940
సంగారెడ్డి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,890
సంగారెడ్డి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర