తిరువనంతపురం, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

తిరువనంతపురం : బంగారు రేటు

14 ఆగస్టు 2022
52,720
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 52,720 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,720 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,450 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,350 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,390 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,380 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,980 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,980 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 51,970 -320.00
04 ఆగస్టు 2022 52,290 -520.00
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,810
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,600
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,257
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,600
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 52,720
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,500
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,650
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,139
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,850
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,650
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,070
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,520
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,232
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,200
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,070
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,120
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,190
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,062
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,620
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,260
తిరువనంతపురం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తిరువనంతపురం : వెండి రేటు

14 ఆగస్టు 2022
59,600.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 59,600 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,600 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,650 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,220 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,330 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,330 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,660 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,650 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,650 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,270 +370.00
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,600
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,650
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,548
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,510
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 59,600
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,040
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,850
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,181
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,870
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,880
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,990
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,620
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,661
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,740
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,620
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,610
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,310
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,095
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,610
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,520
తిరువనంతపురం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర