యమునానగర్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

యమునానగర్ : బంగారు రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
58,840
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,840 -270.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,100 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,100 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 58,970 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,530 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,370 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,370 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,130 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,130 +10.00
యమునానగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,530
యమునానగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,690
యమునానగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,135
యమునానగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,470
యమునానగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 58,840
యమునానగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,510
యమునానగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,280
యమునానగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,940
యమునానగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,320
యమునానగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,420
యమునానగర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,000
యమునానగర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,240
యమునానగర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,206
యమునానగర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,240
యమునానగర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,000
యమునానగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,160
యమునానగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,120
యమునానగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,115
యమునానగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,160
యమునానగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,240
యమునానగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

యమునానగర్ : వెండి రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
71,980.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 71,980 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,200 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,190 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,180 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,930 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,070 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,400 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,400 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 71,970 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 71,970 +10.00
యమునానగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,810
యమునానగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,700
యమునానగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,490
యమునానగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,800
యమునానగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 71,980
యమునానగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,380
యమునానగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,870
యమునానగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,045
యమునానగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,030
యమునానగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,380
యమునానగర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,390
యమునానగర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,900
యమునానగర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,591
యమునానగర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,900
యమునానగర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,470
యమునానగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,950
యమునానగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,270
యమునానగర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,426
యమునానగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,680
యమునానగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,890
యమునానగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర