విలుప్పురం, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

విలుప్పురం : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,490
-20.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,510 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,320 -190.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,510 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,460 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,460 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,450 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,720 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,050 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,700 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,750 +0.00
విలుప్పురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,460
విలుప్పురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,320
విలుప్పురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,952
విలుప్పురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,450
విలుప్పురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,510
విలుప్పురం బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,050
విలుప్పురం బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,940
విలుప్పురం బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,150
విలుప్పురం బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,040
విలుప్పురం బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,720
విలుప్పురం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,510
విలుప్పురం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,710
విలుప్పురం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,369
విలుప్పురం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,670
విలుప్పురం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,160
విలుప్పురం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,720
విలుప్పురం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,460
విలుప్పురం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,084
విలుప్పురం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,650
విలుప్పురం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,660
విలుప్పురం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

విలుప్పురం : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,510.00
-230.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,740 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,340 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 76,100 -1,820.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,920 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,910 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,900 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,490 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,340 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,670 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,370 +0.00
విలుప్పురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,920
విలుప్పురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,740
విలుప్పురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,652
విలుప్పురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,900
విలుప్పురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,740
విలుప్పురం వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,490
విలుప్పురం వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,300
విలుప్పురం వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,888
విలుప్పురం వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,590
విలుప్పురం వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,490
విలుప్పురం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,160
విలుప్పురం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,920
విలుప్పురం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,800
విలుప్పురం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,980
విలుప్పురం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,950
విలుప్పురం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,050
విలుప్పురం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,970
విలుప్పురం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,402
విలుప్పురం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,040
విలుప్పురం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,980
విలుప్పురం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర