నికోబార్, అండమాన్ మరియు నికోబార్ : బంగారం & వెండి ధర

నికోబార్ : బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
59,700
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 59,210 +140.00
21 మార్చి 2023 59,070 -850.00
20 మార్చి 2023 59,920 +60.00
19 మార్చి 2023 59,860 +0.00
18 మార్చి 2023 59,860 +10.00
17 మార్చి 2023 59,850 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,430 -320.00
15 మార్చి 2023 58,750 +880.00
14 మార్చి 2023 57,870 -130.00
13 మార్చి 2023 58,000 +1,490.00
నికోబార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,920
నికోబార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,230
నికోబార్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,420
నికోబార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,160
నికోబార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 59,210
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,100
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,720
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,689
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,100
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,130
నికోబార్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,470
నికోబార్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,310
నికోబార్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,671
నికోబార్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,310
నికోబార్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,380
నికోబార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,340
నికోబార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,670
నికోబార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,648
నికోబార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,070
నికోబార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,300
నికోబార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నికోబార్ : వెండి రేటు

23 మార్చి 2023
70,180.00
+540.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 69,640 +850.00
21 మార్చి 2023 68,790 -360.00
20 మార్చి 2023 69,150 +160.00
19 మార్చి 2023 68,990 +0.00
18 మార్చి 2023 68,990 +10.00
17 మార్చి 2023 68,980 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,900 -750.00
15 మార్చి 2023 67,650 +420.00
14 మార్చి 2023 67,230 +330.00
13 మార్చి 2023 66,900 +3,770.00
నికోబార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,640
నికోబార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,140
నికోబార్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,775
నికోబార్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,760
నికోబార్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 69,640
నికోబార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,740
నికోబార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,970
నికోబార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,685
నికోబార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,300
నికోబార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,880
నికోబార్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,200
నికోబార్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,320
నికోబార్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,196
నికోబార్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,640
నికోబార్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,260
నికోబార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 70,030
నికోబార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,300
నికోబార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,192
నికోబార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,480
నికోబార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,630
నికోబార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర