నికోబార్, అండమాన్ మరియు నికోబార్ : బంగారం & వెండి ధర

నికోబార్ : బంగారు రేటు

19 జూలై 2024
73,890
-840.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 74,730 +70.00
17 జూలై 2024 74,660 -150.00
16 జూలై 2024 74,810 +800.00
15 జూలై 2024 74,010 +210.00
14 జూలై 2024 73,800 +10.00
13 జూలై 2024 73,790 +0.00
12 జూలై 2024 73,790 -20.00
11 జూలై 2024 73,810 +620.00
10 జూలై 2024 73,190 +280.00
09 జూలై 2024 72,910 +100.00
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,810
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 72,000
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,494
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 72,070
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 74,730
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,410
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,460
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,084
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,100
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 72,010
నికోబార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,950
నికోబార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,110
నికోబార్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,645
నికోబార్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,110
నికోబార్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,100
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,350
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,590
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,650
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,590
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,880
నికోబార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నికోబార్ : వెండి రేటు

19 జూలై 2024
90,310.00
-1,930.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 92,240 -170.00
17 జూలై 2024 92,410 -1,830.00
16 జూలై 2024 94,240 +1,150.00
15 జూలై 2024 93,090 -470.00
14 జూలై 2024 93,560 +10.00
13 జూలై 2024 93,550 +10.00
12 జూలై 2024 93,540 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,580 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,410 +60.00
09 జూలై 2024 93,350 +350.00
నికోబార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,580
నికోబార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 90,020
నికోబార్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 93,017
నికోబార్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 90,020
నికోబార్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 92,240
నికోబార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,430
నికోబార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,600
నికోబార్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,985
నికోబార్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,200
నికోబార్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,860
నికోబార్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,750
నికోబార్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,360
నికోబార్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,630
నికోబార్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,500
నికోబార్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,200
నికోబార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,420
నికోబార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 76,040
నికోబార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,154
నికోబార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 76,040
నికోబార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,210
నికోబార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర