నికోబార్, అండమాన్ మరియు నికోబార్ : బంగారం & వెండి ధర

నికోబార్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
48,780
-730.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 49,510 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,510 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,510 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,510 +750.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,760 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,610 +10.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,600 +220.00
10 అక్టోబర్ 2021 48,380 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 48,380 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 48,380 -80.00
నికోబార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,510
నికోబార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,820
నికోబార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,574
నికోబార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,860
నికోబార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 49,510
నికోబార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 49,100
నికోబార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 47,100
నికోబార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 48,164
నికోబార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,680
నికోబార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 47,100
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,880
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,410
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,748
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,880
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,730
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 50,010
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,390
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 49,319
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,390
నికోబార్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,880
నికోబార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నికోబార్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
65,370.00
+400.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 64,970 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,970 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,970 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,970 +1,340.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,630 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,790 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,850 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 63,290 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 63,290 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 63,290 +260.00
నికోబార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,970
నికోబార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,600
నికోబార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,376
నికోబార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,600
నికోబార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 64,970
నికోబార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,460
నికోబార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,320
నికోబార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 64,340
నికోబార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 65,000
నికోబార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 60,320
నికోబార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,460
నికోబార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,770
నికోబార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 66,124
నికోబార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,460
నికోబార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 65,120
నికోబార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,520
నికోబార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,250
నికోబార్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,652
నికోబార్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,400
నికోబార్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,460
నికోబార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర