భద్రాద్రి కొఠగుడెం, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

భద్రాద్రి కొఠగుడెం : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,210
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,210 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,080 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,640 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,480 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,480 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,230 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,800 -20.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,820 -30.00
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,640
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,800
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,261
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,210
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,620
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,390
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,049
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,430
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,530
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,110
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,350
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,316
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,350
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,110
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,270
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,230
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,224
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,270
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,350
భద్రాద్రి కొఠగుడెం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

భద్రాద్రి కొఠగుడెం : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,320.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,320 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,060 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,210 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,540 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,530 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,110 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,100 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 72,090 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 70,830 -500.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,330 -490.00
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,950
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,830
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,620
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,940
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,320
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,520
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,000
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,178
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,170
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,520
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,530
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,030
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,728
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,030
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,610
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,090
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,400
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,558
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,810
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,020
భద్రాద్రి కొఠగుడెం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర