భద్రాద్రి కొఠగుడెం, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

భద్రాద్రి కొఠగుడెం : బంగారు రేటు

08 ఆగస్టు 2022
52,140
+240.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 51,900 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,900 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,900 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,210 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,730 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,620 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,530 -50.00
31 జూలై 2022 51,580 -1,310.00
30 జూలై 2022 52,890 +300.00
29 జూలై 2022 52,590 +600.00
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,730
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,530
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,970
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,530
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 51,900
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,430
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,580
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,068
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,780
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,580
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,990
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,450
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,156
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,130
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,000
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,050
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,120
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,989
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,540
భద్రాద్రి కొఠగుడెం బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,190
భద్రాద్రి కొఠగుడెం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

భద్రాద్రి కొఠగుడెం : వెండి రేటు

08 ఆగస్టు 2022
58,670.00
+1,100.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 57,570 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,570 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,560 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,180 +360.00
03 ఆగస్టు 2022 57,820 +160.00
02 ఆగస్టు 2022 57,660 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,430 +640.00
31 జూలై 2022 57,790 -1,610.00
30 జూలై 2022 59,400 +340.00
29 జూలై 2022 59,060 +2,840.00
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 58,430
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,560
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,827
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,430
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 57,570
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,950
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,770
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,099
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,790
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,790
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,900
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,540
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,572
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,650
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,540
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,520
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,220
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,006
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,520
భద్రాద్రి కొఠగుడెం వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,430
భద్రాద్రి కొఠగుడెం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర