రాయ్‌గ .్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

రాయ్‌గ .్ : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,760
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,760 -850.00
20 మార్చి 2023 59,610 +60.00
19 మార్చి 2023 59,550 +10.00
18 మార్చి 2023 59,540 +0.00
17 మార్చి 2023 59,540 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,130 -320.00
15 మార్చి 2023 58,450 +880.00
14 మార్చి 2023 57,570 -130.00
13 మార్చి 2023 57,700 +1,480.00
12 మార్చి 2023 56,220 +0.00
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,610
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,940
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,037
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,870
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,760
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,800
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,430
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,396
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,800
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,830
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,170
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,020
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,396
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,020
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,090
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,050
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,390
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,363
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,790
రాయ్‌గ .్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,020
రాయ్‌గ .్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాయ్‌గ .్ : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,430.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,430 -360.00
20 మార్చి 2023 68,790 +160.00
19 మార్చి 2023 68,630 +0.00
18 మార్చి 2023 68,630 +10.00
17 మార్చి 2023 68,620 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,550 -750.00
15 మార్చి 2023 67,300 +420.00
14 మార్చి 2023 66,880 +330.00
13 మార్చి 2023 66,550 +3,750.00
12 మార్చి 2023 62,800 +0.00
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,790
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,820
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,251
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,430
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,430
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,380
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,640
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,338
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,940
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,540
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,840
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,960
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,838
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,280
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,900
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,670
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,960
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,838
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,140
రాయ్‌గ .్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,270
రాయ్‌గ .్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర