ఉదల్గురి, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

ఉదల్గురి : బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
73,150
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 73,150 +770.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,380 +330.00
14 ఏప్రిల్ 2024 72,050 +0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 72,050 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 72,040 +270.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,770 +440.00
10 ఏప్రిల్ 2024 71,330 -110.00
09 ఏప్రిల్ 2024 71,440 +410.00
08 ఏప్రిల్ 2024 71,030 +340.00
07 ఏప్రిల్ 2024 70,690 +0.00
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,150
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,400
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,031
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,400
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 73,150
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,180
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,810
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,040
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,810
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,780
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,020
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,530
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,336
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,020
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,740
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,530
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,730
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,513
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,530
ఉదల్గురి బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,800
ఉదల్గురి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉదల్గురి : వెండి రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
83,870.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 83,870 -330.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,200 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,420 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,410 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,400 +160.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,240 +270.00
10 ఏప్రిల్ 2024 82,970 +200.00
09 ఏప్రిల్ 2024 82,770 +560.00
08 ఏప్రిల్ 2024 82,210 +1,040.00
07 ఏప్రిల్ 2024 81,170 +10.00
ఉదల్గురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,200
ఉదల్గురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,830
ఉదల్గురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,629
ఉదల్గురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,830
ఉదల్గురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 83,870
ఉదల్గురి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,840
ఉదల్గురి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,340
ఉదల్గురి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,697
ఉదల్గురి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,340
ఉదల్గురి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,300
ఉదల్గురి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,480
ఉదల్గురి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,210
ఉదల్గురి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,087
ఉదల్గురి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,480
ఉదల్గురి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,330
ఉదల్గురి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,500
ఉదల్గురి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 71,020
ఉదల్గురి వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,309
ఉదల్గురి వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,500
ఉదల్గురి వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,490
ఉదల్గురి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర