మౌనాత్భంజన్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

మౌనాత్భంజన్ : బంగారు రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
57,150
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 57,150 +230.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 56,920 +390.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 56,530 +0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 56,530 +10.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 56,520 -1,250.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 57,770 -70.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 57,840 +720.00
31 జనవరి 2023 57,120 +110.00
30 జనవరి 2023 57,010 -200.00
29 జనవరి 2023 57,210 +0.00
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,840
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 56,520
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 57,037
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,840
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 57,150
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,210
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,060
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,414
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,060
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,120
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,080
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,430
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,399
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,830
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,050
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,200
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,250
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,166
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,600
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,850
మౌనాత్భంజన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మౌనాత్భంజన్ : వెండి రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
67,630.00
+150.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 67,480 -100.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 67,580 -190.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 67,770 +10.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 67,760 +0.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 67,760 -2,660.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 70,420 +430.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 69,990 +1,050.00
31 జనవరి 2023 68,940 +230.00
30 జనవరి 2023 68,710 +270.00
29 జనవరి 2023 68,440 +10.00
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,420
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 67,480
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 68,394
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,990
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 67,480
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,880
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,010
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,888
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,320
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,940
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,710
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,000
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,882
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,180
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,320
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,290
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,440
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,333
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,980
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,290
మౌనాత్భంజన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర