మౌనాత్భంజన్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

మౌనాత్భంజన్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 అక్టోబర్ 2021
48,530
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 అక్టోబర్ 2021 48,530 -90.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,620 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,400 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,410 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,330 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,050 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,320 +150.00
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,050
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,380
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,204
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,420
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (22 అక్టోబర్) 48,530
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,650
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,670
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,723
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,240
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,670
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,430
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,970
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,302
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,430
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,280
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,550
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,950
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,866
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,950
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,430
మౌనాత్భంజన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మౌనాత్భంజన్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 23 అక్టోబర్ 2021
66,550.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 అక్టోబర్ 2021 66,550 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,160 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,980 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,770 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,770 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,380 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,050 -160.00
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,160
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,030
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,490
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,030
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (22 అక్టోబర్) 66,550
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,840
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,770
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,748
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,410
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,770
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,820
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,180
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,519
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,820
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,520
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,850
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,620
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,004
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,750
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,820
మౌనాత్భంజన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర