ఉత్తర దినజ్‌పూర్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తర దినజ్‌పూర్ : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
59,800
-290.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,090 +10.00
30 మే 2023 60,080 +510.00
29 మే 2023 59,570 +80.00
28 మే 2023 59,490 +10.00
27 మే 2023 59,480 +0.00
26 మే 2023 59,480 -90.00
25 మే 2023 59,570 -370.00
24 మే 2023 59,940 -390.00
23 మే 2023 60,330 -20.00
22 మే 2023 60,350 -120.00
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,500
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,480
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,434
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 59,930
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,090
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,150
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,440
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,165
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,440
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,930
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,680
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,890
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,709
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,810
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,440
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉత్తర దినజ్‌పూర్ : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
71,790.00
-330.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,120 +1,070.00
30 మే 2023 71,050 -30.00
29 మే 2023 71,080 -180.00
28 మే 2023 71,260 +10.00
27 మే 2023 71,250 +0.00
26 మే 2023 71,250 +1,080.00
25 మే 2023 70,170 -830.00
24 మే 2023 71,000 -1,090.00
23 మే 2023 72,090 -570.00
22 మే 2023 72,660 -620.00
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,890
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,170
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,667
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,300
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,120
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,080
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,120
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,714
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,200
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,300
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,190
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,760
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,892
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,370
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,190
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర