రోహిణి, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

రోహిణి : బంగారు రేటు

23 మే 2024
71,880
-1,250.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 73,130 -950.00
21 మే 2024 74,080 -380.00
20 మే 2024 74,460 +650.00
19 మే 2024 73,810 +0.00
18 మే 2024 73,810 +10.00
17 మే 2024 73,800 +790.00
16 మే 2024 73,010 -120.00
15 మే 2024 73,130 +790.00
14 మే 2024 72,340 +470.00
13 మే 2024 71,870 -870.00
రోహిణి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,460
రోహిణి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,650
రోహిణి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,339
రోహిణి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,650
రోహిణి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 73,130
రోహిణి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,870
రోహిణి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,140
రోహిణి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,185
రోహిణి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,140
రోహిణి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,420
రోహిణి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 67,920
రోహిణి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,560
రోహిణి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,787
రోహిణి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,560
రోహిణి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,520
రోహిణి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,770
రోహిణి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,290
రోహిణి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,097
రోహిణి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,770
రోహిణి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,500
రోహిణి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రోహిణి : వెండి రేటు

23 మే 2024
90,930.00
-1,900.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 92,830 -1,740.00
21 మే 2024 94,570 -770.00
20 మే 2024 95,340 +4,330.00
19 మే 2024 91,010 +10.00
18 మే 2024 91,000 +10.00
17 మే 2024 90,990 +3,820.00
16 మే 2024 87,170 +370.00
15 మే 2024 86,800 +1,530.00
14 మే 2024 85,270 +570.00
13 మే 2024 84,700 -100.00
రోహిణి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,340
రోహిణి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,830
రోహిణి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,120
రోహిణి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 80,970
రోహిణి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 92,830
రోహిణి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,870
రోహిణి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,540
రోహిణి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,619
రోహిణి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,540
రోహిణి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,680
రోహిణి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,550
రోహిణి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,070
రోహిణి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,411
రోహిణి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,070
రోహిణి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,010
రోహిణి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,200
రోహిణి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 68,940
రోహిణి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,800
రోహిణి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,200
రోహిణి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,060
రోహిణి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర