రోహిణి, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

రోహిణి : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,720
+690.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,030 +10.00
29 మార్చి 2023 59,020 -290.00
28 మార్చి 2023 59,310 +640.00
27 మార్చి 2023 58,670 -720.00
26 మార్చి 2023 59,390 +0.00
25 మార్చి 2023 59,390 +10.00
24 మార్చి 2023 59,380 -280.00
23 మార్చి 2023 59,660 +840.00
22 మార్చి 2023 58,820 +140.00
21 మార్చి 2023 58,680 -850.00
రోహిణి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,660
రోహిణి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,870
రోహిణి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,628
రోహిణి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,790
రోహిణి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,030
రోహిణి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,730
రోహిణి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,360
రోహిణి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,322
రోహిణి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,730
రోహిణి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,760
రోహిణి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,100
రోహిణి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 54,950
రోహిణి బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,303
రోహిణి బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 54,950
రోహిణి బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,010
రోహిణి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,980
రోహిణి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,320
రోహిణి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,292
రోహిణి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,720
రోహిణి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 54,940
రోహిణి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రోహిణి : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
71,790.00
+1,080.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,710 +0.00
29 మార్చి 2023 70,710 +160.00
28 మార్చి 2023 70,550 +620.00
27 మార్చి 2023 69,930 -400.00
26 మార్చి 2023 70,330 +0.00
25 మార్చి 2023 70,330 +10.00
24 మార్చి 2023 70,320 +170.00
23 మార్చి 2023 70,150 +970.00
22 మార్చి 2023 69,180 +840.00
21 మార్చి 2023 68,340 -360.00
రోహిణి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,710
రోహిణి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,740
రోహిణి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,688
రోహిణి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,340
రోహిణి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,710
రోహిణి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,280
రోహిణి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,550
రోహిణి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,250
రోహిణి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,850
రోహిణి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,460
రోహిణి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,740
రోహిణి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,870
రోహిణి వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,746
రోహిణి వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,180
రోహిణి వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,810
రోహిణి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,580
రోహిణి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,880
రోహిణి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,748
రోహిణి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,050
రోహిణి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,180
రోహిణి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర