ఛత్తీస్‌గ h ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఛత్తీస్‌గ h ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బలోడా 07 జూన్ 2023 59,840
బలోడా బజార్ 07 జూన్ 2023 59,840
బల్రాంపూర్ 07 జూన్ 2023 59,840
బెమెతారా 07 జూన్ 2023 59,840
బీజాపూర్ 07 జూన్ 2023 59,840
బిలాస్‌పూర్ 07 జూన్ 2023 59,840
దంతేవాడ 07 జూన్ 2023 59,840
ధమ్తారి 07 జూన్ 2023 59,840
దుర్గ్ 07 జూన్ 2023 59,840
గారియాబంద్ 07 జూన్ 2023 59,840
జగదల్పూర్ 07 జూన్ 2023 59,840
జంజ్‌గిర్ 07 జూన్ 2023 59,840
జష్పూర్ 07 జూన్ 2023 59,840
కంకర్ 07 జూన్ 2023 59,840
కవర్ధ 07 జూన్ 2023 59,840
కొండగావ్ 07 జూన్ 2023 59,840
కోర్బా 07 జూన్ 2023 59,840
కొరియా 07 జూన్ 2023 59,840
మహాసముంద్ 07 జూన్ 2023 59,840
ముంగేలి 07 జూన్ 2023 59,840
రాయ్‌గ .్ 07 జూన్ 2023 59,840
రాయ్ పూర్ 07 జూన్ 2023 59,840
రాజ్‌నందగావ్ 07 జూన్ 2023 59,840
సుక్మా 07 జూన్ 2023 59,840
సూరజ్‌పూర్ 07 జూన్ 2023 59,840
సుర్గుజా 07 జూన్ 2023 59,840

ఛత్తీస్‌గ h ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బలోడా 07 జూన్ 2023 71,900
బలోడా బజార్ 07 జూన్ 2023 71,900
బల్రాంపూర్ 07 జూన్ 2023 71,900
బెమెతారా 07 జూన్ 2023 71,900
బీజాపూర్ 07 జూన్ 2023 71,900
బిలాస్‌పూర్ 07 జూన్ 2023 71,900
దంతేవాడ 07 జూన్ 2023 71,900
ధమ్తారి 07 జూన్ 2023 71,900
దుర్గ్ 07 జూన్ 2023 71,900
గారియాబంద్ 07 జూన్ 2023 71,900
జగదల్పూర్ 07 జూన్ 2023 71,900
జంజ్‌గిర్ 07 జూన్ 2023 71,900
జష్పూర్ 07 జూన్ 2023 71,900
కంకర్ 07 జూన్ 2023 71,900
కవర్ధ 07 జూన్ 2023 71,900
కొండగావ్ 07 జూన్ 2023 71,900
కోర్బా 07 జూన్ 2023 71,900
కొరియా 07 జూన్ 2023 71,900
మహాసముంద్ 07 జూన్ 2023 71,900
ముంగేలి 07 జూన్ 2023 71,900
రాయ్‌గ .్ 07 జూన్ 2023 71,900
రాయ్ పూర్ 07 జూన్ 2023 71,900
రాజ్‌నందగావ్ 07 జూన్ 2023 71,900
సుక్మా 07 జూన్ 2023 71,900
సూరజ్‌పూర్ 07 జూన్ 2023 71,900
సుర్గుజా 07 జూన్ 2023 71,900