పశ్చిమ బెంగాల్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పశ్చిమ బెంగాల్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
బంకురా 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
బర్ధామన్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
బీభం 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
కూచ్ బీహార్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
డార్జిలింగ్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
హుగ్లీ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
హౌరా 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
జల్పాయిగురి 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
జార్గ్రామ్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
కలింపాంగ్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
కోల్‌కతా 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
మాల్డా 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
ముర్షిదాబాద్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
నాడియా 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
ఉత్తర 24 పరగణాలు 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
పూర్బా బర్ధమాన్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
పూర్బా మెడినిపూర్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
పురులియా 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
దక్షిణ 24 పరగణాలు 17 అక్టోబర్ 2021 48,980
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 17 అక్టోబర్ 2021 48,980

పశ్చిమ బెంగాల్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
బంకురా 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
బర్ధామన్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
బీభం 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
కూచ్ బీహార్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
డార్జిలింగ్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
హుగ్లీ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
హౌరా 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
జల్పాయిగురి 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
జార్గ్రామ్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
కలింపాంగ్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
కోల్‌కతా 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
మాల్డా 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
ముర్షిదాబాద్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
నాడియా 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
ఉత్తర 24 పరగణాలు 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
పూర్బా బర్ధమాన్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
పూర్బా మెడినిపూర్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
పురులియా 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
దక్షిణ 24 పరగణాలు 17 అక్టోబర్ 2021 64,280
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 17 అక్టోబర్ 2021 64,280