పశ్చిమ బెంగాల్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పశ్చిమ బెంగాల్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 22 మార్చి 2023 58,710
బంకురా 22 మార్చి 2023 58,710
బర్ధామన్ 22 మార్చి 2023 58,710
బీభం 22 మార్చి 2023 58,710
కూచ్ బీహార్ 22 మార్చి 2023 58,710
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 22 మార్చి 2023 58,710
డార్జిలింగ్ 22 మార్చి 2023 58,710
హుగ్లీ 22 మార్చి 2023 58,710
హౌరా 22 మార్చి 2023 58,710
జల్పాయిగురి 22 మార్చి 2023 58,710
జార్గ్రామ్ 22 మార్చి 2023 58,710
కలింపాంగ్ 22 మార్చి 2023 58,710
కోల్‌కతా 22 మార్చి 2023 58,710
మాల్డా 22 మార్చి 2023 58,710
ముర్షిదాబాద్ 22 మార్చి 2023 58,710
నాడియా 22 మార్చి 2023 58,710
ఉత్తర 24 పరగణాలు 22 మార్చి 2023 58,710
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 22 మార్చి 2023 58,710
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 22 మార్చి 2023 58,710
పూర్బా బర్ధమాన్ 22 మార్చి 2023 58,710
పూర్బా మెడినిపూర్ 22 మార్చి 2023 58,710
పురులియా 22 మార్చి 2023 58,710
దక్షిణ 24 పరగణాలు 22 మార్చి 2023 58,710
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 22 మార్చి 2023 58,710

పశ్చిమ బెంగాల్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 22 మార్చి 2023 68,360
బంకురా 22 మార్చి 2023 68,360
బర్ధామన్ 22 మార్చి 2023 68,360
బీభం 22 మార్చి 2023 68,360
కూచ్ బీహార్ 22 మార్చి 2023 68,360
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 22 మార్చి 2023 68,360
డార్జిలింగ్ 22 మార్చి 2023 68,360
హుగ్లీ 22 మార్చి 2023 68,360
హౌరా 22 మార్చి 2023 68,360
జల్పాయిగురి 22 మార్చి 2023 68,360
జార్గ్రామ్ 22 మార్చి 2023 68,360
కలింపాంగ్ 22 మార్చి 2023 68,360
కోల్‌కతా 22 మార్చి 2023 68,360
మాల్డా 22 మార్చి 2023 68,360
ముర్షిదాబాద్ 22 మార్చి 2023 68,360
నాడియా 22 మార్చి 2023 68,360
ఉత్తర 24 పరగణాలు 22 మార్చి 2023 68,360
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 22 మార్చి 2023 68,360
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 22 మార్చి 2023 68,360
పూర్బా బర్ధమాన్ 22 మార్చి 2023 68,360
పూర్బా మెడినిపూర్ 22 మార్చి 2023 68,360
పురులియా 22 మార్చి 2023 68,360
దక్షిణ 24 పరగణాలు 22 మార్చి 2023 68,360
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 22 మార్చి 2023 68,360