పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర, పశ్చిమ బెంగాల్ బంగారు రేట్లు, పశ్చిమ బెంగాల్ వెండి రేట్లు

పశ్చిమ బెంగాల్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పశ్చిమ బెంగాల్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 20 మే 2022 51,330
బంకురా 20 మే 2022 51,330
బర్ధామన్ 20 మే 2022 51,330
బీభం 20 మే 2022 51,330
కూచ్ బీహార్ 20 మే 2022 51,330
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,330
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 51,330
హుగ్లీ 20 మే 2022 51,330
హౌరా 20 మే 2022 51,330
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 51,330
జార్గ్రామ్ 20 మే 2022 51,330
కలింపాంగ్ 20 మే 2022 51,330
కోల్‌కతా 20 మే 2022 51,330
మాల్డా 20 మే 2022 51,330
ముర్షిదాబాద్ 20 మే 2022 51,330
నాడియా 20 మే 2022 51,330
ఉత్తర 24 పరగణాలు 20 మే 2022 51,330
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 20 మే 2022 51,330
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 20 మే 2022 51,330
పూర్బా బర్ధమాన్ 20 మే 2022 51,330
పూర్బా మెడినిపూర్ 20 మే 2022 51,330
పురులియా 20 మే 2022 51,330
దక్షిణ 24 పరగణాలు 20 మే 2022 51,330
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,330

పశ్చిమ బెంగాల్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 20 మే 2022 62,120
బంకురా 20 మే 2022 62,120
బర్ధామన్ 20 మే 2022 62,120
బీభం 20 మే 2022 62,120
కూచ్ బీహార్ 20 మే 2022 62,120
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,120
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 62,120
హుగ్లీ 20 మే 2022 62,120
హౌరా 20 మే 2022 62,120
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 62,120
జార్గ్రామ్ 20 మే 2022 62,120
కలింపాంగ్ 20 మే 2022 62,120
కోల్‌కతా 20 మే 2022 62,120
మాల్డా 20 మే 2022 62,120
ముర్షిదాబాద్ 20 మే 2022 62,120
నాడియా 20 మే 2022 62,120
ఉత్తర 24 పరగణాలు 20 మే 2022 62,120
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 20 మే 2022 62,120
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 20 మే 2022 62,120
పూర్బా బర్ధమాన్ 20 మే 2022 62,120
పూర్బా మెడినిపూర్ 20 మే 2022 62,120
పురులియా 20 మే 2022 62,120
దక్షిణ 24 పరగణాలు 20 మే 2022 62,120
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,120