జష్పూర్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

జష్పూర్ : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,620
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,620 +200.00
14 జూలై 2024 73,420 +10.00
13 జూలై 2024 73,410 +10.00
12 జూలై 2024 73,400 -20.00
11 జూలై 2024 73,420 +610.00
10 జూలై 2024 72,810 +280.00
09 జూలై 2024 72,530 +90.00
08 జూలై 2024 72,440 -690.00
07 జూలై 2024 73,130 +10.00
06 జూలై 2024 73,120 +10.00
జష్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,620
జష్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,630
జష్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,838
జష్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,700
జష్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,620
జష్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,030
జష్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,080
జష్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,710
జష్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,730
జష్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,630
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,560
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,740
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,268
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,740
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,720
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,960
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,230
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,278
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,230
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,510
జష్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జష్పూర్ : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,600.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,600 -470.00
14 జూలై 2024 93,070 +10.00
13 జూలై 2024 93,060 +10.00
12 జూలై 2024 93,050 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,090 +1,170.00
10 జూలై 2024 92,920 +50.00
09 జూలై 2024 92,870 +350.00
08 జూలై 2024 92,520 -960.00
07 జూలై 2024 93,480 +10.00
06 జూలై 2024 93,470 +10.00
జష్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,090
జష్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,550
జష్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,507
జష్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,550
జష్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,600
జష్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,940
జష్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,140
జష్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,517
జష్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,720
జష్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,400
జష్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,250
జష్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,940
జష్పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,170
జష్పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,080
జష్పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,720
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,990
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,640
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,727
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,640
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,790
జష్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర