పంజాబ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పంజాబ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 27 మార్చి 2023 59,500
బర్నాలా 27 మార్చి 2023 59,500
బతిందా 27 మార్చి 2023 59,500
ఫరీద్కోట్ 27 మార్చి 2023 59,500
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 27 మార్చి 2023 59,500
ఫాజిల్కా 27 మార్చి 2023 59,500
ఫిరోజ్‌పూర్ 27 మార్చి 2023 59,500
గురుదాస్‌పూర్ 27 మార్చి 2023 59,500
హోషియార్పూర్ 27 మార్చి 2023 59,500
జలంధర్ 27 మార్చి 2023 59,500
కపుర్తాలా 27 మార్చి 2023 59,500
లుధియానా 27 మార్చి 2023 59,500
మాన్సా 27 మార్చి 2023 59,500
మోగా 27 మార్చి 2023 59,500
ముక్త్సర్ 27 మార్చి 2023 59,500
పఠాన్‌కోట్ 27 మార్చి 2023 59,500
పాటియాలా 27 మార్చి 2023 59,500
రూపనగర్ 27 మార్చి 2023 59,500
సంగ్రూర్ 27 మార్చి 2023 59,500
సాస్ నగర్ 27 మార్చి 2023 59,500
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 27 మార్చి 2023 59,500
టార్న్ తరణ్ 27 మార్చి 2023 59,500

పంజాబ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 27 మార్చి 2023 70,460
బర్నాలా 27 మార్చి 2023 70,460
బతిందా 27 మార్చి 2023 70,460
ఫరీద్కోట్ 27 మార్చి 2023 70,460
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 27 మార్చి 2023 70,460
ఫాజిల్కా 27 మార్చి 2023 70,460
ఫిరోజ్‌పూర్ 27 మార్చి 2023 70,460
గురుదాస్‌పూర్ 27 మార్చి 2023 70,460
హోషియార్పూర్ 27 మార్చి 2023 70,460
జలంధర్ 27 మార్చి 2023 70,460
కపుర్తాలా 27 మార్చి 2023 70,460
లుధియానా 27 మార్చి 2023 70,460
మాన్సా 27 మార్చి 2023 70,460
మోగా 27 మార్చి 2023 70,460
ముక్త్సర్ 27 మార్చి 2023 70,460
పఠాన్‌కోట్ 27 మార్చి 2023 70,460
పాటియాలా 27 మార్చి 2023 70,460
రూపనగర్ 27 మార్చి 2023 70,460
సంగ్రూర్ 27 మార్చి 2023 70,460
సాస్ నగర్ 27 మార్చి 2023 70,460
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 27 మార్చి 2023 70,460
టార్న్ తరణ్ 27 మార్చి 2023 70,460