పంజాబ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పంజాబ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 27 మే 2024 71,910
బర్నాలా 27 మే 2024 71,910
బతిందా 27 మే 2024 71,910
ఫరీద్కోట్ 27 మే 2024 71,910
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 27 మే 2024 71,910
ఫాజిల్కా 27 మే 2024 71,910
ఫిరోజ్‌పూర్ 27 మే 2024 71,910
గురుదాస్‌పూర్ 27 మే 2024 71,910
హోషియార్పూర్ 27 మే 2024 71,910
జలంధర్ 27 మే 2024 71,910
కపుర్తాలా 27 మే 2024 71,910
లుధియానా 27 మే 2024 71,910
మాన్సా 27 మే 2024 71,910
మోగా 27 మే 2024 71,910
ముక్త్సర్ 27 మే 2024 71,910
పఠాన్‌కోట్ 27 మే 2024 71,910
పాటియాలా 27 మే 2024 71,910
రూపనగర్ 27 మే 2024 71,910
సంగ్రూర్ 27 మే 2024 71,910
సాస్ నగర్ 27 మే 2024 71,910
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 27 మే 2024 71,910
టార్న్ తరణ్ 27 మే 2024 71,910

పంజాబ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 27 మే 2024 92,030
బర్నాలా 27 మే 2024 92,030
బతిందా 27 మే 2024 92,030
ఫరీద్కోట్ 27 మే 2024 92,030
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 27 మే 2024 92,030
ఫాజిల్కా 27 మే 2024 92,030
ఫిరోజ్‌పూర్ 27 మే 2024 92,030
గురుదాస్‌పూర్ 27 మే 2024 92,030
హోషియార్పూర్ 27 మే 2024 92,030
జలంధర్ 27 మే 2024 92,030
కపుర్తాలా 27 మే 2024 92,030
లుధియానా 27 మే 2024 92,030
మాన్సా 27 మే 2024 92,030
మోగా 27 మే 2024 92,030
ముక్త్సర్ 27 మే 2024 92,030
పఠాన్‌కోట్ 27 మే 2024 92,030
పాటియాలా 27 మే 2024 92,030
రూపనగర్ 27 మే 2024 92,030
సంగ్రూర్ 27 మే 2024 92,030
సాస్ నగర్ 27 మే 2024 92,030
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 27 మే 2024 92,030
టార్న్ తరణ్ 27 మే 2024 92,030